Aanleg wadi's in de Stadsweide

In de Stadsweide worden wadi’s aangelegd voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater. Ook ontstaat hier de kans om de bestaande situatie te verfraaien. De laatste wadi in de Stadsweide zorgt voor de overloop in de vijver van het Waterschap aan de Harplaan.

 

Wat gaat er gebeuren?

In de Stadsweide worden wadi’s aangelegd voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater. Dit regenwater is afkomstig van de stad. Als deze wadi’s zijn aangelegd stroomt dit schone water niet meer naar de zuivering, maar wordt dit afgevoerd naar de beken buiten de stad. Door de aanleg van de wadi’s ontstaat hier tevens de kans om de bestaande situatie te verfraaien. De huidige grasvelden zullen deels iets verlaagd worden en worden naast gras ook beplant met een grote diversiteit aan planten en kruidachtigen. De laatste wadi in de Stadsweide zorgt voor de overloop in de vijver van het Waterschap aan de Harplaan.

Waarom gaat dit gebeuren?

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Aan de ene kant krijgen we te maken met langere perioden van droogte en grote hitte, aan de andere kant steeds meer neerslag in extreme hoeveelheden. Om wateroverlast tijdens hevige neerslag tegen te kunnen gaan leggen we in de stad regenwaterriolen (deze heten “blauwe aders”) en wadi’s aan. De riolen voeren het regenwater af naar de randen van de stad, waar het water in wadi’s gebufferd kan worden voordat het wordt afgevoerd naar de waterschapsbeken in het landelijke gebied.

Wat betekent dit voor mij?

De aanleg van de wadi’s biedt de kans om het bestaande gebied te verfraaien. De bestaande grasstroken worden voor een deel afgegraven en worden opnieuw beplant met een grote diversiteit aan planten en kruidachtigen. In verband met de werkzaamheden wordt een aantal bomen gekapt, hiervoor in de plaats wordt een groter aantal bomen geplant. Gedacht wordt aan wilgen, berken, populieren, eiken, kastanjes en lindes. Een greppeltje in de wadi’s zorgt ervoor dat bij kleine en normale buien het water zal worden afgevoerd richting de waterschapsvijver aan de Harplaan. Pas bij grotere buien zullen de wadi’s zich vullen. Hierbij valt te denken aan de grote (onweers)buien die af en toe in de zomer kunnen vallen. Berekend is dat bij een zeer grote bui, die gemiddeld eens per 5 jaar valt,  alle wadi’s zich geheel zullen vullen. Gemiddeld één of twee keer per jaar (voornamelijk ’s zomers) zullen de wadi’s zich deels vullen. Als dit gebeurt stromen de wadi’s binnen 24 uur weer leeg.

Door de (graaf)werkzaamheden kunnen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte overlast ondervinden. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het maken van afspraken met de aannemer over de afvoerroutes van de zandauto’s..

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Op 19 december 2018 is er een bewonersavond geweest waarop de plannen zijn gepresenteerd. Bewoners konden vragen stellen en ideeën en verbeteringen aandragen. Voor zover mogelijk zijn de plannen hierop aangepast. Op 12 februari konden aanwonenden en overige belangstellenden de gewijzigde tekeningen inzien. Ook deze inloopavond vond plaats in de Höfte.

 

Dit voorjaar zijn de plannen uitgewerkt door bureau StadLandWater. De tips en opmerkingen van de bewoners zijn verwerkt en het werk is gegund aan aannemer KWS infra. Begin juli starten zij met de aanleg van het riool onder de provinciale weg de N432. In de bouwvakantie starten zij met de werkzaamheden bij de voetbalvereniging de Esch en gestreefd wordt de werkzaamheden in 2019 af te ronden.

Op 12 februari werd de tweede inloopavond gehouden bij Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte. Alle aanwonenden en overige belangstellenden hebben toen de plannen kunnen inzien.

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen de aanwonenden (en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties hebben) een brief over de werkzaamheden. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.
Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Volg ons ook op:

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over dit project:

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Herman Oosterhold, projectleider van de afdeling Realisatie.