Toekomst sportcentrum Vondersweijde

Een vernieuwd sportcentrum Vondersweijde

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad gekozen voor een uitgebreide revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Met de revitalisatie wordt een duurzaam, toekomstbestendig en flexibel sportcentrum gerealiseerd, dat voor iedereen toegankelijk is, en waar bewegen, ontmoeten, verbinden en educatie samenkomen. Het gebouw krijgt een flinke opfrisbeurt, het recreatiebad wordt aangepast en er wordt een flinke verduurzamingsslag gemaakt. AGS Architects maakt, samen met de technisch adviseurs, het ontwerp voor het vernieuwde sportcentrum. De werkzaamheden starten eind 2020. Naast de technische en functionele verbeteringen wordt gekeken naar de exploitatie en programmering van sportcentrum Vondersweijde, zodat het een sportcentrum wordt voor iedereen met voldoende aantrekkelijke activiteiten en voorzieningen. Er is een breed participatietraject opgezet waarin we gebruikers van het sportcentrum bevragen over hun wensen. Hun input is meegenomen in de uitwerking van hetPDFvoorlopig ontwerp door de architect.

Hieronder leest u wat de revitalisatie op hoofdlijnen inhoudt. Daarnaast leest u in PDFde Vragen & Antwoordenlijst de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Bouwkundig en installatietechnisch

 • Verduurzaming gebouw, onder andere het na-isoleren van wanden en vervangen van glaspuien

 • Technische aanpassingen conform groot onderhoud: vervanging installaties

 • Toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden verbeteren (voorzieningen uitbreiden/aanpassen)

 • Oplossen bouwfysische problemen dak en gevel (koudebruggen)

 Zwembad

 • Uitbreiding en verbetering van de peuter- en kleutervoorzieningen bij het zwembad (spelelementen en water)

 • Het huidige recreatiedeel wordt omgezet naar een functioneel doelgroepenbad, zodat banenzwemmen ook in dit bad mogelijk is

 • Overkappen van het buitenbad en samentrekken met het binnenbad

 • Toevoegen/vervangen van speelelementen

Sporthal

 • Vervanging van de vloer in de sporthal

 • De tribunes aan de korte zijdes worden verwijderd.

Overige voorzieningen

 • Aanpassing van de sanitaire voorzieningen (wc en douches) bij het zwembad

 • Aanpassing van de kleedruimten bij het zwembad

 • Verplaatsing van de horeca naar een centralere plek in het midden van het gebouw (op de 1e verdieping), zodat zowel de sporthal als het wedstrijdbad zichtbaar en bereikbaar zijn vanuit deze faciliteit

 • Creëren van een ontmoetingsruimte aan de horeca

 • Verplaatsing van de kantoorruimten naar beneden en uitbreiding van kantoorruimte

Het ontwerpteam van AGS Architects is momenteel bezig met de uitwerking van het voorlopig ontwerp, dat tot stand komt in samenwerking met gebruikers en medewerkers van het sportcentrum. Het ontwerpteam van AGS Architects bestaat naast de architect ook uit technisch adviseurs van Lievense voor de constructie van het gebouw, DWA voor de (zwembad)installaties en DGMR voor bouwfysica en brandveiligheid. Het team heeft in meerdere projecten al met elkaar samengewerkt..

Wat betekent dit voor mij?

Het zal nog zeker tot halverwege 2020 duren, voordat de bouwwerkzaamheden beginnen. Tijdens de werkzaamheden proberen we zoveel mogelijk het zwembad open te houden, zodat de sporters en andere gebruikers zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Daarom zal in fases worden verbouwd. Uiteraard doen wij ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u op sommige momenten overlast zult ervaren tijdens de revitalisatie.

Zodra meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, zullen wij u informeren over de beschikbaarheid van het zwembad.

vondersweijde impressie

Uw mening is belangrijk. Daarom proberen we zoveel mogelijk mensen bij dit project te betrekken:

 • Inwoners & omwonenden
  De gemeente heeft alle inwoners van Oldenzaal uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van sportcentrum Vondersweijde. In oktober 2016 en mei 2017 zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Bij de verdere uitwerking van de plannen gaan wij dit vaker doen. Op 20 juni 2019 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor direct omwonenden, inwoners van Oldenzaal en andere belangstellenden.

 • Gebruikers sportcentrum
  Er zijn twee gebruikerspanels gevormd, bestaande uit diverse gebruikers van het sportcentrum: een gebruikerspanel Revitalisatie en een gebruikerspanel Exploitatie. Het gebruikerspanel Revitalisatie houdt zich bezig met het ontwerp van het nieuwe sportcentrum. Het gebruikerspanel Exploitatie kijkt naar invulling van de exploitatie. Daarnaast worden verschillende groepen gebruikers persoonlijk benaderd, bijvoorbeeld voor de nadere uitwerking van de toegankelijkheid van het sportcentrum.

 • Jeugd (leerlingen basisonderwijs)
  Wij vinden het belangrijk om te weten wat de Oldenzaalse basisschoolleerlingen van zwembad Vondersweijde vinden. Daarom hebben alle leerlingen van de Oldenzaalse basisscholen begin mei 2019 een enquête ontvangen met vragen over het zwembad. Deze input hebben wij meegenomen in het ontwerptraject. Ook eerder in het traject (november 2016) hebben we leerlingen van alle basisscholen gevraagd mee te denken over hoe het sportcentrum eruit zou moeten komen te zien. Per school waren toen hiervoor twee à drie leerlingen uitgenodigd. De kinderen hebben tijdens een workshop aan de hand van foto’s en tekeningen aangegeven wat ze in het sportcentrum, en dan vooral het zwembad, terug willen zien.

 • Leerlingenraden middelbaar onderwijs
  Ook vinden wij het belangrijk om de leerlingen van het middelbaar onderwijs in Oldenzaal te betrekken bij de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Daarom heeft er in mei 2019 een bijeenkomst plaatsgevonden met de leerlingenraden van de middelbare scholen in Oldenzaal.

 • Jeugdraad gemeente Oldenzaal
  In juni 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de leden van de jeugdraad om met hen te sparren over de wensen en kansen voor sportcentrum Vondersweijde. De aandacht ligt hierbij vooral op de activiteiten in het sportcentrum en recreatieve elementen voor in het zwembad. Het doel van de bijeenkomst was om een goed beeld te krijgen van wat de jeugd beweegt om sportcentrum Vondersweijde te bezoeken.

 • Partners sociaal domein
  De partners uit het sociaal domein, waaronder de zorginstellingen, Impuls, de Werkwijzer, FC Noaber etc. zijn nauw betrokken bij de ideeën die ontstaan.

Doelstelling was en is om zoveel mogelijk informatie op te halen en te zoeken naar verbinding op verschillende onderdelen. Uitgangspunt is dat de activiteiten in het sportcentrum een aanvulling moeten vormen op de activiteiten die al in Oldenzaal plaatsvinden.

Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarbij de input van diverse betrokken partijen worden meegenomen. Het is de bedoeling dat het werk medio 2020 wordt aanbesteed. Vervolgens wordt het technisch ontwerp gemaakt. Eind 2020 zullen de werkzaamheden starten. We hopen de werkzaamheden eind 2021 te kunnen afronden en het vernieuwde sportcentrum te kunnen opleveren. 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en wensen. Tijdens het project zullen wij verschillende inloopbijeenkomsten houden waar u van harte welkom bent. Daarnaast kunt u al uw ideeën mailen naar info@oldenzaal.nl.

U bent van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten die wij over dit onderwerp organiseren. Ook plaatsen wij regelmatig berichten op Facebook en Twitter.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter