Waterberging Emmastraat – Prossinkhof

Evenals voorgaande jaren ligt in 2019, maar ook de komende jaren, het accent op de aanleg van blauwe aders om wateroverlast als gevolg van hevige regenval te verminderen. Een van de belangrijkste projecten is de aanleg van een waterbuffer aan de Kleieslaan. Deze maatregel moet de wateroverlast op de laaggelegen Prossinkhof verminderen.

Bij extreme regenval is de kans op wateroverlast aan de Emmastraat en de Prossinkhof nog steeds hoog. Daarom is de rioolvervanging Emmastraat een jaar naar voren gehaald en in combinatie met extra aan te leggen waterberging verwachten we dat hiermee de kans op wateroverlast afneemt. Begin maart 2019 is er gestart met de werkzaamheden aan de Prossinkhof – Emmastraat en Kleieslaan. Om de overlast zo gering mogelijk te laten zijn gaan we zoveel mogelijk werkzaamheden combineren. De NUTS partijen gaan de gasleiding, waterleiding en elektra vervangen.

Bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting van de Prossinkhof - Emmastraat en Kleieslaan zijn er bewoners betrokken. Op maandag 26 maart 2018 waren bewoners uitgenodigd voor een informatieavond over de herinrichting. Tijdens deze avond was men uitgenodigd om te kijken naar het schetsontwerp en het ideeën voor het vervolgproces. Omdat we het werk aanbesteed wordt volgens de beste prijs-kwaliteitverhouding weegt naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. BPKV (Beste Prijs-KwaliteitVerhouding) willen we inzetten om de inschrijvers te stimuleren om meer te bieden dan wat geëist wordt. De BPKV-criteria (de wensen die de aanbesteder/bewoners) komen boven op de minimumeisen van het ontwerp Prossinkhof - Emmastraat en Kleieslaan. Vier bewoners hebben zich aangemeld om gezamenlijk mee te denken in het aanbestedingstraject. Samen met een aantal specialisten van de gemeente en van bureau StadLandWater gaan we in het aanbesteding proces aannemers beoordelen op hun inschrijving.

In de eerste week van maart starten de netwerkbeheerders aan de Emmastraat met het vervangen van de kabels en leidingen. Wanneer de Emmastraat is afgerond door de netwerkpartijen gaat men verder aan de Kleieslaan. Zodra de netwerkbeheerders starten in de Kleieslaan start aannemer TWW met haar werkzaamheden aan de Prossinkhof om gefaseerd de werkzaamheden te vervolgen in de Emmastraat en Kleieslaan.

Fasering

De netwerkpartijen gaan in de Emmastraat en Kleieslaan van 5 maart tot en met 12 april de waterleiding en gasleidingen vervangen. TWW gaat het werk in 3 fases uitvoeren. De Prossinkhof is afgesloten van 15 april tot en met 17 mei, dan gaat de aannemer een nieuw waterriool aanleggen en het asfalt in de rijbaan vervangen. Van 13 mei tot en met 5 juli gaat ook de Emmastraat dicht en wordt er een gescheiden riool aangelegd. Een klein vuilwaterriool en een groot (rond 1250mm) schoonwaterriool. De hele rijbaan gaat eruit en van gevel tot gevel wordt de straat opnieuw aangebracht. In de laatste fase gaan we in de Kleieslaan (van 24 juni tot en met  26 juli) een groot waterbergingskoker aanleggen.

Om overlast en verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden in meerdere fasen uitgevoerd. Werken aan het riool brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Dit hopen we zoveel mogelijk te beperken door duidelijke communicatie. Tijdens de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zijn de betreffende delen van de Emmastraat en Kleieslaan geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. Dit wordt middels bebording aangegeven. Ook op de pagina https://www.oldenzaal.nl/wegafsluitingen worden de verkeersmaatregelen aangegeven. Uw perceel blijft altijd te voet (met de fiets aan de hand) bereikbaar. Om de parkeeroverlast zo klein mogelijk te laten zijn stemmen we de planning zo goed mogelijk integraal af met betrokken partijen. We proberende percelen zo goed mogelijk en zo lang mogelijk open te houden voor verkeer.

Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico.

Parkeren Emmastraat en Kleieslaan

Tijdens de werkzaamheden van de Emmastraat en Kleieslaan, is het niet mogelijk uw auto aan straat / op uw inrit te parkeren. U wordt verzocht uw auto elders te parkeren, in ieder geval buiten het gedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden. Om de te verwachten parkeerdruk iets te verlichten wordt geprobeerd het parkeerterrein aan de Scholtenhoeklaan vrij te houden voor bewoners.

Afvalinzameling

Het afval wordt ingezameld conform de normale planning. Uw container plaatst u net buiten het werkterrein of in de meest nabijgelegen zijstraat, daar waar de vuilniswagen kan komen. Mocht dit erg lastig voor u zijn, dan zet u uw container de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit/stoep klaar. Wij brengen uw container naar de daarvoor bestemde plek en zetten deze na lediging weer op uw inrit/stoep.

Verstedelijking zorgt voor meer bebouwing en bestrating. Hierdoor is er steeds minder grond beschikbaar waar water weg kan zakken. Daarbij komt ook nog eens dat overtollig water meestal zo snel mogelijk naar het riool wordt afgevoerd en niet wordt vastgehouden op de percelen of in groenstroken. Door deze verstedelijking en de klimaatverandering zullen zware regenbuien vaker en heftiger optreden en voor overlast zorgen. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld infiltratie in de bodem, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte.

Maar ook moeten we accepteren dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan. Wat wel en niet acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt uit gegeven, zijn keuzes. De gemeente probeert zoveel mogelijk beschermende maatregelen tegen privé eigendommen voor indringend water. Maar schade is nooit helemaal te voorkomen.

De gemeenteraad krijgt dit najaar de keuze voorgelegd om, bovenop de maatregelen die al gepland staan in het GRP, nog extra maatregelen uit te voeren /te investeren om wateroverlast nog verder in te dammen.

De aanwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente. Meer informatie vindt u ook op de website stadlandwater.nl.

Bekijk ook PDFde tekening van het project.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op.