Waterberging Emmastraat – Prossinkhof

Evenals voorgaande jaren ligt in 2018, maar ook komende jaren, het accent op de aanleg van blauwe aders om wateroverlast als gevolg van hevige regenval te verminderen. Een van de belangrijkste projecten is de aanleg van een waterbuffer aan de Emmastraat. Deze maatregel moet de wateroverlast op de laaggelegen Prossinkhof verminderen.

Bij extreme regenval is de kans op wateroverlast aan de Emmastraat en de Prossinkhof nog steeds hoog. Daarom is de rioolvervanging Emmastraat een jaar naar voren gehaald en in combinatie met extra aan te leggen waterberging verwachten we dat hiermee de kans op wateroverlast afneemt. Na de zomervakantie van 2018 was de wens te starten met de werkzaamheden aan de Prossinkhof – Emmastraat. Om de uitvoerende partijen de kans te geven een goede aanbieding te doen zijn de werkzaamheden een kwartaal opgeschoven. De planning is om eind november een aanbieding van een aannemer te hebben. Om de overlast zo gering mogelijk te laten zijn gaan we zoveel mogelijk werkzaamheden combineren. De NUTS partijen gaan de gasleiding, waterleiding en elektra vervangen.

Bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting van de Emmastraat – Prossinkhof zijn er bewoners betrokken. Op maandag 26 maart 2018 waren bewoners uitgenodigd voor een informatieavond over de herinrichting. Tijdens deze avond was men uitgenodigd om te kijken naar het schetsontwerp en het ideeën voor het vervolgproces. Omdat we het werk aanbesteed wordt volgens de beste prijs-kwaliteitverhouding weegt naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. BPKV (Beste Prijs-KwaliteitVerhouding) willen we inzetten om de inschrijvers te stimuleren om meer te bieden dan wat geëist wordt. De BPKV-criteria (de wensen die de aanbesteder/bewoners) komen boven op de minimumeisen van het ontwerp Emmastraat/Prossinkhof. Vier bewoners hebben zich aangemeld om gezamenlijk mee te denken in het aanbestedingstraject. Samen met een aantal specialisten van de gemeente en van bureau StadLandWater gaan we in het aanbesteding proces aannemers beoordelen op hun inschrijving.

Tijdens de informatieavond kwamen de volgende vragen en opmerkingen aan de orde.

 • Kan het groenvak voor de woning Emmastraat 3 verhoogd worden?

  Dit wordt meegenomen in het definitieve ontwerp.
   
 • Kan de berging van 375m niet veel groter worden gemaakt? De bui (10) waar nu mee is gerekend is eigenlijk al achterhaald, de komende jaren neemt de buienintensiteit alleen maar toe.

  Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) hanteert een ontwerpbui 9, waarbij water op straat als criterium wordt geaccepteerd. Voor een groot aantal projecten in Oldenzaal is dat het uitgangspunt. In dit project rekenen we met een ontwerpbui 10 in verband met de verwachte hogere piekintensiteiten. Met de toekomstige maatregelen die bovenstrooms gepland zijn aan de Scholte Grevinkhoflaan en Haerstraat wordt de situatie nog verder verbeterd.
   
 • Kan de leiding van de goten langs de Prossinkhof niet vergroot worden van Ø160mm naar bijvoorbeeld Ø250mm?

  De definitieve diameter moet nog worden berekend.
   
 • Kunnen er voor extra berging geen kratjes worden aangebracht in de achtertuin van het pand van WBO of onder de speeltuin bij de Emmastraat?

  Rond het pand van de WBO is dit een van de mogelijkheden die in het verleden bij de bouw van het pand is geprobeerd. Dit is toen helaas niet gelukt en daarom in het huidige plan niet meegenomen. We hebben nu gekeken naar mogelijkheden in de openbare ruimte en dit meegenomen in het plan. De mogelijkheid om water te bergen in de Kleieslaan onder de speeltuin is ook bekeken als mogelijkheid en biedt een kans in de nabije toekomst.
   
 • Kan de bocht vanuit de Emmastraat, rechtsaf de Prossinkhof op verruimd worden? Nu regelmatig met achterbanden over trottoirband of je komt op de verkeerde weghelft terecht.

  Dit wordt meegenomen in het definitief ontwerp.
   
 • In het bezit van een heel dossier met foto's van wateroverlast.

  Kunnen we altijd in het archief bewaren.
   
 • Lichtmast op tekening komt niet overeen met werkelijke situatie. Kan deze verplaatst worden zoals op tekening?

  Het betreft hier geen lichtmast maar regenpijp. In principe blijven de lichtmasten op dezelfde plek staan. In geval van overlast zou deze verplaatst kunnen worden.
   
 • Huisaansluitingen zijn van gres, deze vertonen scheuren. Nog niet direct een probleem, maar mogelijk wel in de toekomst. Kunnen deze vervangen worden?

  In rioolvervangingsprojecten vervangen wij altijd de huisaansluitingen tot aan de kavelgrens. Op particuliere grond vervangen wij de leiding niet. In dit geval alleen In de Emmastraat, in de Prossinkhof gaan we geen riool en/of huisaansluitingen vervangen.
   
 • Er is een gebrek aan parkeerplaatsen op de weg. Kan er worden nagedacht over het realiseren van extra parkeerplaatsen?

  In het ontwerp is al een beperkte ruimte voor extra parkeerplaatsen door de aanwezige inritten. Extra parkeerplaatsen zijn daarom niet te realiseren in het ontwerp.
   
 • Het intrillen van damwanden voor de aanleg van de bergingskelder kan schades veroorzaken aan de woningen, vanwege de kleilaag. Hoe wordt voorkomen dat dit toch gebeurt?

  De manier van uitvoering bepaalt of er getrild moet worden. Daarom nemen we in het programma van eisen een passage op dat de aannemer de woning vooraanvang van de werkzaamheden laat inventariseren door een gespecialiseerd bedrijf. Tevens moet hij een uitvoeringsmethode kiezen die geen schade aan de woningen tot gevolg heeft.

Verstedelijking zorgt voor meer bebouwing en bestrating. Hierdoor is er steeds minder grond beschikbaar waar water weg kan zakken. Daarbij komt ook nog eens dat overtollig water meestal zo snel mogelijk naar het riool wordt afgevoerd en niet wordt vastgehouden op de percelen of in groenstroken. Door deze verstedelijking en de klimaatverandering zullen zware regenbuien vaker en heftiger optreden en voor overlast zorgen. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld infiltratie in de bodem, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte.

Maar ook moeten we accepteren dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan. Wat wel en niet acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt uit gegeven, zijn keuzes. De gemeente probeert zoveel mogelijk beschermende maatregelen tegen privé eigendommen voor indringend water. Maar schade is nooit helemaal te voorkomen.

De gemeenteraad krijgt dit najaar de keuze voorgelegd om, bovenop de maatregelen die al gepland staan in het GRP, nog extra maatregelen uit te voeren /te investeren om wateroverlast nog verder in te dammen.

De aanwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.
Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente. Meer informatie vindt u ook op de website stadlandwater.nl.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op.