Woonzorgvoorziening Carmelstraat

Aan de Carmelstraat, op het braakliggende terrein achter de Antoniuskerk, is een woonzorgvoorziening gepland voor maximaal 21 woonzorgeenheden. De ontwikkelende partij is Dagelijks Leven. Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om daar extra openbare parkeerplaatsen te realiseren.


In november 2019 zijn 200 adressen rondom de beoogde locatie uitgenodigd voor de informatieavond van Dagelijks Leven. Daar zijn de plannen gepresenteerd en konden bewoners vragen stellen. Er wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd voor mensen met geheugenproblematiek. In totaal zijn er 21 woonzorgeenheden beschikbaar. Er wordt gebouwd in twee bouwlagen, met een maximale bouwhoogte van 10 meter.

Aan de zuidzijde van het geplande gebouw worden zes parkeerplaatsen gerealiseerd voor Dagelijks Leven en zestien openbare parkeerplaatsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de parkeerdruk in de omgeving.

Bekijk PDFde situatietekening.


Uit onderzoek van Alzheimer Nederland en uit de demografische ontwikkelingen blijkt dat het aantal inwoners met geheugenproblemen in de gemeente Oldenzaal de komende jaren sterk zal toenemen. Op basis van cijfers van TNO en Alzheimer Nederland zullen er tussen nu en 2030 gemiddeld jaarlijks 23 extra inwoners binnen de gemeente Oldenzaal worden geconfronteerd met dementie. Na 2030 zal dit aantal verder stijgen. Dit beeld wordt bevestigd in de “Huisvestingsopgave Wonen en Zorg” van 5 februari 2018. Ook is het terug te zien in de lange wachtlijsten. Het onderzoek geeft ook blijk van de behoefte aan intramuraal wonen voor ouderen. De locatie van de Carmelstraat leent zich goed voor een maatschappelijke functie als Dagelijks Leven.


Er wordt volop gewerkt. Hieronder leest u wat de stand van zaken is op 10 maart.

  • We zijn deze week gestart met opruimwerkzaamheden en grondwerk voor de aanleg van de rijbaan en haakse parkeerplaatsen naast het Carmelhuis. Dit zijn openbare parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen krijgen een open bestrating. Dat betekent dat er ruimte zit tussen de stenen, zodat hemelwater de bodem in kan vloeien.
  • De rijbaan en molgoot, tussen rijbaan en parkeervakken, worden van gebakken straatstenen gemaakt.  Er wordt een regenwaterriool aangelegd, waar het regenwater van de rijbaan via kolken in de molgoot naar het regenwaterriool wordt geleid. Bij de reconstructie van de hele Carmelstraat, later dit jaar, wordt dit regenwaterriool aangesloten op het nieuwe regenwater-hoofdriool in de Carmelstraat. In de tussenliggende periode wordt het water afgevoerd via het rioolstelsel.
  • Er komt een kleine trap ter hoogte van het achterpad, tussen Carmelstraat 37 en Lyceumstraat 6. Bewoners kunnen dan via deze trap de parkeerplaats bereiken. 
  • De haag achter de parkeervakken wordt dit voorjaar ingeplant. Het overige groen wordt later dit najaar geplant. Dat geldt ook voor de aanleg van het riool in het voetpad voor de woningen Carmelstraat 37-47. Dat wordt meegenomen in de reconstructie van de hele Carmelstraat. Tot die tijd wordt het vak met een bloemenmengsel ingezaaid.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden rond 8 april afgerond.

PDFBekijk het ontwerp

( - tekst 10 maart 2022 - )


De aannemer is begonnen met de bouw van 21 woonzorgeenheden aan de Carmelstraat. De aannemer verwacht eind april 2022 haar werkzaamheden af te ronden. In de laatste fase van de werkzaamheden zal de gemeente Oldenzaal de openbare ruimte  Aan de zuidzijde realiseren. Er komen zes parkeerplaatsen voor Dagelijks Leven en zestien openbare parkeerplaatsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de parkeerdruk in de omgeving.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Maik Koopman, bereikbaar per e-mail via maik@buro-twin.nl of via telefoonnummer 06 - 31 00 33 35.