Zuivelstraat

Het huidige vuilwaterriool en de asfaltverharding in de Zuivelstraat zijn aan vervanging toe. Dit is voor ons de kans om de straat klimaatadaptief en aantrekkelijker te maken voor u.


De aanleiding voor de werkzaamheden in de Zuivelstraat is de staat van het huidige gemengde riool en de asfaltverharding. Het riool is in slechte staat en ook de asfaltverharding is aan het einde van zijn levensduur. Naast een nieuw vuilwaterriool zal de gemeente een regenwaterriool aanleggen. De nutspartijen gaan huisaansluitingen voor gas, water en licht vervangen.

Bovengronds willen we de straat duurzaam verkeersveilig inrichten als een 30 km/uur-straat. Dat wil zeggen dat we op kruisingen een plateau aanleggen, er komen lage lichtmasten en de rijbaan wordt bestraat. De keuzes die wij u willen voorleggen gaan over de keuze voor het materiaal, het parkeren, het toevoegen van een groenstructuur in de woonstraat en de keuze van lichtmasten. We gaan dit inventariseren en de uitkomst delen wij weer met u in de vorm van een definitief ontwerp.


We leggen we een vuilwaterriool en een regenwaterriool aan en die keuze is gebaseerd op een advies van een adviesbureau. Samen met u willen kijken naar extra kansen.

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Aan de ene kant krijgen we te maken met langere perioden van droogte en grote hitte, aan de andere kant steeds meer neerslag in extreme hoeveelheden. Bij hevige regenval willen we daarom tijdelijk water bufferen. Het bufferen van extra regenwater is nodig om wateroverlast elders in de wijk te voorkomen. Dit kan ook met ondergrondse maatregelen, die echter ten koste gaan van het totale budget. Wanneer u als buurtbewoner een bovengrondse waterbuffer wenst maar wel extra groen in de straat, kunt u kiezen voor het aanplanten van bomen. Dit zorgt weer voor extra schaduw bij warme zomers en kan zorgen voor een iets beter klimaat in de straat. Ook het type en vorm van de boom is een keuze. Uw advies en opmerkingen horen we graag.

Er zijn een aantal keuzes die mogelijk. Die willen we graag samen met u maken:

 • Parkeren
  We hebben gekeken naar 3 varianten.
  1. De huidige situatie met langsparkeren en parkeren op de rijbaan. Daarbij wordt de parkeermogelijkheid aangegeven door middel van een andere kleur bestrating of markering.
  2. Aan weerszijden langsparkeren. In deze variant worden zowel de rijbaan als de trottoirs smaller.
  3. Haaks parkeren in het midden van de straat. Deze variant is niet mogelijk in het profiel. Dat gaat ten koste van het totaal aantal parkeerplaatsen.
   
 • Bomen
  Ook hier zijn een aantal keuzes mogelijk.
  1. Geen bomen
  2. Geen bomen, maar wel groen, bijvoorbeeld struiken
  3. Wel bomen (zuilbomen)
   
 • Waterbuffer/groenstrook
  U heeft de keuze uit:
  1. Een stedelijke wadi met bijbehorende beplanting
  2. Geen waterbuffer maar wel een groenzone
   
 • Materiaalkeuze
  1. Voorbeeld 1: bestrating als in de Scholtenhaerstraat
  2. Voorbeeld 2; bestrating als in de Emmastraat
  3. een andere keuze.

Alle klimaatadaptieve maatregelen, hoe klein ook, zijn kansen om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering en belangrijk voor een mooie en leefbare woonstraat voor de bewoners.


Het gemis van een informatieavond waarbij wij samen de herinrichting van de Zuivelstraat hadden willen bespreken is met het aantal reacties op de enquête voor ons toch positief uitgevallen. We hebben van 61% van de huishoudens een reactie gehad en veel extra ideeën en/of tips over de inrichting, groen, stenen en een mooie leefomgeving. 

Uitkomsten

De uitkomst van de enquete geeft ons de kaders mee om er een mooie straat voor u van te maken. Wat we gaan uitwerken is het volgende: de indeling van de rijbaan blijft gelijk aan de huidige indeling maar met vakindeling om het parkeren te verduidelijken. Er zal  een elementenverharding komen in de rijbaan, vergelijkbaar met de Scholtenhaerstraat en er komt een groenstrook met daarin zuilbomen. 

Parkeren op de rijbaan of buiten de rijbaan

 • parkeren buiten de rijbaan: 41%
 • parkeren op rijbaan: 59%


ten aanzien parkeren op de rijbaan

 • voor de huidige situatie: 44%
 • voor een vakindeling: 56%.

 

Hoe groen vormgegeven

 • geen bomen: 15%
 • liever geen bomen maar wel groenvoorziening: 7%
 • graag zuilbomen: 78%

 

Stedelijke wadi of een groenstrook

 • een stedelijke wadi: 33%
 • een groenstrook: 52%
 • wat anders: 15%

 

Verharding

 • dezelfde bestrating als in de Scholtenhaerstraat: 67%
 • dezelfde bestrating als in de Emmastraat: 26%
 • wat anders: 7%


DePDF meest gestelde vragen in de enquête hebben we in een overzicht verzameld en beantwoord.

Vervolg

Alle klimaat adaptieve maatregelen, ook al zijn ze klein, zijn kansen om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering en heel belangrijk een mooiere en leefbaardere woonstraat voor de bewoners. Met uw input kan Stegehuis infra verder met de uitwerking van het ontwerp. Zodra er meer bekend is over het ontwerp, planning en de inrichting volgt er meer informatie.

Openbare verlichting

In het onderhoudsprogramma openbare verlichting worden alle masten en armaturen met conventionele verlichting (oude verlichting) vervangen door armaturen met dimbare LED-verlichting. In de planning 2020 is de Zuivelstraat een van de straten die we gaan meenemen in de vervanging. Het doel van de vervanging van de openbare verlichting is om te komen tot efficiënter (goedkoper) beheer en een forse reductie op het energieverbruik mét het bijbehorende reduceren van de CO2 uitstoot. Het verlichtingsplan wordt nu voorbereid en zodra er keuzes gemaakt zijn volgt er meer informatie.

Speeltuin

Een vraag die uit de enquête naar voren kwam betrof het verdwijnen van de speelplek achter de Zuivelstraat. Sinds juni 2016 is er nieuw speelbeleid waarbij de gemeente kiest voor centrale speelplekken in de wijk. De speelplek aan de Zuivelstraat was niet aangemerkt als centrale speelplek omdat de speelplek weinig werd gebruikt. Het toestel verkeerde in een slechte technische staat. Dit is de reden geweest om, ook gelet op het beperkte budget, niet langer te investeren in deze speelplek..


Op de website van Stegehuis Infra zijn de schetsen van de opties weergegeven. Daar kunt u ook een enquêteformulier invullen waarmee u kunt reageren op de voorstellen.

Vragen

Voor vragen omtrent het project of een papieren versie van de enquete kunt u contact opnemen met: