Zuivelstraat

Het huidige vuilwaterriool en de asfaltverharding in de Zuivelstraat zijn aan vervanging toe. Dit is voor ons de kans om de straat klimaatadaptief en aantrekkelijker te maken voor u.

Wij waren van plan dit aan de hand van twee schetsen met u te bespreken tijdens een inloopavond. Door het coronavirus zijn alle bijeenkomsten voorlopig echter niet mogelijk. Wij willen dit gesprek nu digitaal vormgeven. Wij horen graag uw ideeën over de inrichting, groen, stenen en een mooie leefomgeving. 


De aanleiding voor de werkzaamheden in de Zuivelstraat is de staat van het huidige gemengde riool en de asfaltverharding. Het riool is in slechte staat en ook de asfaltverharding is aan het einde van zijn levensduur. Naast een nieuw vuilwaterriool zal de gemeente een regenwaterriool aanleggen. De nutspartijen gaan huisaansluitingen voor gas, water en licht vervangen.

Bovengronds willen we de straat duurzaam verkeersveilig inrichten als een 30 km/uur-straat. Dat wil zeggen dat we op kruisingen een plateau aanleggen, er komen lage lichtmasten en de rijbaan wordt bestraat. De keuzes die wij u willen voorleggen gaan over de keuze voor het materiaal, het parkeren, het toevoegen van een groenstructuur in de woonstraat en de keuze van lichtmasten. We gaan dit inventariseren en de uitkomst delen wij weer met u in de vorm van een definitief ontwerp.


We leggen we een vuilwaterriool en een regenwaterriool aan en die keuze is gebaseerd op een advies van een adviesbureau. Samen met u willen kijken naar extra kansen.

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Aan de ene kant krijgen we te maken met langere perioden van droogte en grote hitte, aan de andere kant steeds meer neerslag in extreme hoeveelheden. Bij hevige regenval willen we daarom tijdelijk water bufferen. Het bufferen van extra regenwater is nodig om wateroverlast elders in de wijk te voorkomen. Dit kan ook met ondergrondse maatregelen, die echter ten koste gaan van het totale budget. Wanneer u als buurtbewoner een bovengrondse waterbuffer wenst maar wel extra groen in de straat, kunt u kiezen voor het aanplanten van bomen. Dit zorgt weer voor extra schaduw bij warme zomers en kan zorgen voor een iets beter klimaat in de straat. Ook het type en vorm van de boom is een keuze. Uw advies en opmerkingen horen we graag.

Er zijn een aantal keuzes die mogelijk. Die willen we graag samen met u maken:

 • Parkeren
  We hebben gekeken naar 3 varianten.
  1. De huidige situatie met langsparkeren en parkeren op de rijbaan. Daarbij wordt de parkeermogelijkheid aangegeven door middel van een andere kleur bestrating of markering.
  2. Aan weerszijden langsparkeren. In deze variant worden zowel de rijbaan als de trottoirs smaller.
  3. Haaks parkeren in het midden van de straat. Deze variant is niet mogelijk in het profiel. Dat gaat ten koste van het totaal aantal parkeerplaatsen.
   
 • Bomen
  Ook hier zijn een aantal keuzes mogelijk.
  1. Geen bomen
  2. Geen bomen, maar wel groen, bijvoorbeeld struiken
  3. Wel bomen (zuilbomen)
   
 • Waterbuffer/groenstrook
  U heeft de keuze uit:
  1. Een stedelijke wadi met bijbehorende beplanting
  2. Geen waterbuffer maar wel een groenzone
   
 • Materiaalkeuze
  1. Voorbeeld 1: bestrating als in de Scholtenhaerstraat
  2. Voorbeeld 2; bestrating als in de Emmastraat
  3. een andere keuze.

Alle klimaatadaptieve maatregelen, hoe klein ook, zijn kansen om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering en belangrijk voor een mooie en leefbare woonstraat voor de bewoners.


Nu een inloopavond momenteel niet mogelijk is, willen we u vragen langs andere weg te reageren. Wij horen uw ideeën en opmerkingen graag voor 9 april 2020. Nadien koppelen we de resultaten terug aan u. De komende maanden werkt de gemeente de plannen verder uit. De start van het werk was gepland rond de bouwvakantie. De maatregelen in verband met het coronavirus kunnen echter zorgen voor uitstel tot het najaar of later. Wij houden u hiervan op de hoogte.


Op de website van Stegehuis Infra zijn de schetsen van de opties weergegeven. Daar kunt u ook een enquêteformulier invullen waarmee u kunt reageren op de voorstellen.

Vragen

Voor vragen omtrent het project of een papieren versie van de enquete kunt u contact opnemen met: