Realiseren ambities raadsprogramma in 2024

20 juni 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het college biedt de gemeenteraad de Kadernota voor 2024 aan, ‘Uitvoeren en afronden’ is hierbij het motto. Het komende jaar wil het college de plannen die voortkomen uit het raadsprogramma, onder andere op het gebied van verduurzaming, woningbouwontwikkeling en onderwijshuisvesting uitwerken en realiseren.

Tegelijkertijd met de Kadernota wordt ook de Voorjaarsnota aan de raad ter vaststelling aangeboden. Waar de Kadernota vooruitkijkt naar 2024, is de Voorjaarsnota de eerste financiële bijstelling over het huidige begrotingsjaar. Deze bijstelling laat een negatieve financiële ontwikkeling zien. Dit komt met name door kostenstijgingen in het sociaal domein maar ook vanwege extra noodzakelijk budget voor Sport Oldenzaal BV. Deze bijstelling beperkt de financiële ruimte in de Kadernota voor de jaren 2024 en verder.

Forse investeringen voor de uitwerking van bestaande ambities

In de gewijzigde begroting 2023 zijn de contouren uit het raadsprogramma eerder dit jaar financieel vertaald. Dit vergt forse investeringen voor de komende jaren op tal van terreinen bijvoorbeeld de realisatie van het Singelpark, de gebiedsvisie voor Jufferbeek Noord en de Oldenzaalse armoedeaanpak. De Kadernota 2024 is in lijn met die begroting opgesteld en zet in op het realiseren van bestaande ambities en beleidsvoornemens. Het college wil zich de komende periode echt richten op uitvoering en afronding van plannen.

Onzeker toekomstperspectief

Zowel de financiële ruimte als de ambtelijke capaciteit zijn beperkt en vragen steeds meer het vermogen om te anticiperen op ontwikkelingen van buitenaf. De structurele taken van de gemeente komen verder onder druk te staan vanwege slecht te voorspellen bijdragen vanuit het Rijk en de merkbare krapte op de arbeidsmarkt.

Samen werken aan Oldenzaal in 2024

2024 wordt het jaar van de Toekomstvisie 2040. Een interactief participatieproces waarin iedereen mee kan doen om te bepalen hoe we willen wonen, werken en leven in het Oldenzaal van 2040. 

Ook wordt de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde afgerond en investeringen in onderwijshuisvesting krijgen vorm. Kortom, 2024 staat vooral in het teken van doen.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier