Registreren partijnaam

De eerste stap richting de gemeenteraadsverkiezingen is de registratie van uw politieke partij (aanduiding). Het maakt hierbij een verschil of u eerder heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen of niet. 

Als uw politieke groepering bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd, dan hoeft u zich niet voor de komende verkiezingen te laten registreren. Registratie is wel nodig voor groeperingen die deze gemeenteraadsverkiezingen onder een andere aanduiding willen deelnemen of een samenvoeging willen aangaan met een andere groepering die in 2018 geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. 


Landelijke politieke groeperingen, die niet hebben deelgenomen aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen, maar zich wel hebben laten registreren voor de verkiezing van de Tweede Kamer of de Provinciale staten, hoeven zich niet voor de komende gemeenteraadsverkiezing te laten registeren.

Wel levert u een verklaring van het partijbestuur in waarin zij toestemming geeft om de aanduiding van de politieke groepering lokaal te gebruiken. Deze verklaring wordt meestal afgegeven door het secretariaat van het partijbestuur. 

TIP: Op www.kiesraad.nl staat een overzicht van alle partijnamen (aanduidingen) van politieke partijen die geregistreerd zijn voor Tweede Kamerverkiezingen. 
 


Nieuwe politieke groeperingen die zich willen laten registreren moeten dit uiterlijk doen op maandag 20 december 2021. De groepering kan het centraal stembureau verzoeken om hun partij in te schrijven in het register. 

Vooraf beoordelen 

Om de aanmelding van nieuwe politieke partijen soepel te laten verlopen, is het mogelijk om op maandag 13 of dinsdag 14 december uw verzoek tot inschrijving te laten controleren. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van team verkiezingen via (0541) 58 81 11 of verkiezingen@oldenzaal.nl.

Verzoek tot inschrijving

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet toegestaan). Een bewijs hiervan levert u in bij uw verzoek om registratie. U kunt uw verzoek tot registratie van uw partij op papier inleveren bij de publieksbalie van het stadhuis. Bij een verzoek tot inschrijving zitten de volgende bijlagen:

  • Een afschrift van de notariële akte, waarin de statuten van de politieke groepering zijn opgenomen en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid.
  • Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar)
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van €112,50
  • Eventueel: verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad. 

Voor registratie van de naam van de partij betaalt u een waarborgsom van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer NL25 BNGH 0285 00 63 71 van de gemeente Oldenzaal o.v.v. ‘waarborgsom registratie + naam politieke partij’. 

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u overlegt voor registratie. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst wordt de waarborgsom terugbetaald. 2,50-  een verklaring van de politieke groepering 

Naam van de politieke groepering boven de lijst

De naam van de partij mag niet uit meer dan 35 letters of andere tekens bestaan. De inleveraar moet  van de gemachtigde van de betreffende politieke partij de bevoegdheid hebben om boven de lijst de naam (aanduiding) van deze groepering te plaatsen. Daarvoor levert u een verklaring van de gemachtigde in. De inleveraar mag boven de lijst ook een naam plaatsen, gevormd door de samenvoeging van de aanduiding of afkorting van de betreffende politieke groeperingen, als hij daartoe gemachtigd is. Ook hiervoor voegt u een verklaring bij waaruit dit blijkt. 


Alle nieuwe groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing overleggen ten minst 20 schriftelijke verklaringen van kiezers waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. De kiezer is verplicht deze verklaring in persoon in zijn woongemeente af te leggen en legitimeert zich. Kiezers die een ondersteuningsverklaring willen afleggen kunnen hiervoor, op afspraak, terecht van 17 tot en met 31 januari 2022 bij de publieksbalie. Ook personen die op een lijst staan, mogen een dergelijke verklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. 

Indien de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’ van kracht is, bedraagt de periode om een ondersteuningsverklaring af te leggen niet 2 maar 4 weken en loopt van 3 tot en met 31 januari 2022.


De formulieren (model H4) voor de ondersteuningsverklaringen maakt u aan in OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen). In dit systeem kunt u gegevens vinden die u nodig heeft voor het aanleveren van de documenten. Hierin worden de gegevens van politieke partijen, de deelnemende kandidaten en de uitslag verwerkt. De software van OSV kunt u waarschijnlijk vanaf half november downloaden via 
www.kiesraad.nl. 

Aan de formulieren (model H4) voor de ondersteuningsverklaringen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De kiezer is als inwoner geregistreerd in de gemeente Oldenzaal
  • Op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen als op de kandidatenlijst.