Uitnodiging RES Twente inwonersbijeenkomsten over duurzame energie

27 februari 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Participatieproces van RES Twente is in volle gang: 30.000 uitnodigingen op de mat in Twente, ook bij inwoners van Oldenzaal, voor inwonersbijeenkomsten over duurzame energie. Na loting worden 100 inwoners uitgenodigd om mee te denken over de Twentse energiestrategie.

Elke regio in Nederland heeft de taak om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Ook Twente werkt aan zo’n plan voor het opwekken van duurzame energie en behoud van het klimaat. In de eerste versie (RES 1.0) staan afspraken tussen de 14 Twentse gemeenten, provincie en waterschap Vechtstromen. Afgesproken is het RES-document iedere twee jaar te vernieuwen. Deze tweede versie (RES 2.0) zal, met advies van de Twentse bevolking, naar verwachting in juli 2023 als ontwerp met inspraakmogelijkheden worden opgeleverd. In het najaar ligt de definitieve RES 2.0 klaar. 

Twente vindt het belangrijk dat de bevolking mee kan praten over duurzame energie en het klimaat en is daarom een grootschalig participatieproces begonnen. De uitgangspunten in de RES 1.0 worden verder uitgewerkt in het vervolgdocument: de RES 2.0. De perspectieven van inwoners en belangenorganisaties van Twente nemen wij hierin mee.

Het participatieproces

De RES Twente is druk bezig met het op touw zetten van een Twents Inwonersforum. 

  • Een groep van 100 representatieve inwoners uit Twente gaat aan de slag in een serie van 3 bijeenkomsten. Een zo gemengd mogelijke groep Twentenaren, waaronder inwoners uit Oldenzaal formuleert adviezen voor de bestuurders van de RES.
  • Ook is er een website gelanceerd waarop meer te lezen valt over dit Inwonersforum: meedoen.energiestrategietwente.nl.

Twents Inwonersforum

Twente krijgt een Inwonersforum van 100 inwoners die meedenken over de energietransitie in de regio. Om de Regionale Energie Strategie meer van iedereen in Twente te maken, wil de regio Twente inwoners om advies vragen over regionale vraagstukken. Dit advies wordt meegenomen in de RES 2.0. Het Twents Inwonersforum bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van Twentse inwoners. Ook een aantal inwoners uit Oldenzaal ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het forum komt via loting door een onafhankelijk bureau tot stand. Dit inwonersforum heeft de vorm van een burgerberaad en is een afspiegeling van de Twentse samenleving.

Drie inwonersdagen

Het doel van het participatieproces is weten wat de bevolking van de, tot nu toe, gestelde plannen vindt en wat de volgende stappen zouden moeten zijn. Een van de onderdelen van het proces is het Inwonersforum, waarvoor gelote 30.000 inwoners uit Twente een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Ook een gelote groep inwoners uit Oldenzaal ontvangt hiervoor een uitnodiging. De uitnodiging zal rond 1 maart bij de ingelote 30.000 inwoners op de mat vallen.

Uit de groep mensen die zich aanmeldt, zullen weer 100 mensen geloot worden op een wijze waardoor een representatieve samenstelling van de Twentse bevolking ontstaat. Er zijn dus twee lotingsrondes. Tijdens het Inwonersforum zullen er inwoners aanwezig zijn uit de veertien Twentse gemeenten, waaronder ook de Oldenzaal.

Waar gaan ze het over hebben?

Klimaatverandering heeft invloed op onze manier van leven. Denk aan toenemende hitte, droogte of wateroverlast. Om dit te stoppen hebben we in Twente afgesproken over te gaan op schone energiebronnen. Dit zijn zon- en windenergie en duurzame warmtebronnen. We stappen af van energiebronnen die niet goed zijn voor de planeet, zoals steenkool, gas en aardolie. Dit is nodig om onze aarde leefbaar te houden. 

De gemeenten van Twente willen weten hoe inwoners van Twente denken over warmtenetten, zonnevelden en windmolens. Zo kunnen de veertien gemeenten, samen met de Provincie Overijssel en het Waterschap, hierover betere beslissingen maken. 

Belangrijk hierbij om te vermelden is dat de bestaande afspraken, zoals geformuleerd in de RES 1.0 en het Klimaatakkoord, niet ter discussie staan. Inwoners denken mee over nog openstaande vragen. Het gaat dan vooral om de manier waarop duurzame elektriciteit kunnen worden opgewekt en verspreid in Twente. Ook wordt er gekeken naar de benutting van warmtebronnen.

Lokaal versus regionaal

Het Twents Inwonersforum loopt tegelijk met andere participatietrajecten in de veertien Twentse gemeenten. Tijdens het Inwonersforum zullen de deelnemers alleen meedenken over keuzes voor de regio Twente als geheel. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een Twents warmtenet, waarmee gebouwen en wijken in de regio Twente verwarmd kunnen worden. Het zal tijdens het Inwonersforum dus niet gaan over lokale besluiten of specifieke zoekgebieden voor windmolens in één van de Twentse gemeenten. Honderd inwoners - die samen een afspiegeling vormen van de Twentse bevolking - gaan tijdens drie energieke inwonersdagen aan de slag. Deze dagen worden door de RES Twente gefaciliteerd en begeleid door procesbegeleiders. De inwonersbijeenkomsten staan gepland in de periode april 2023 tot mei 2023. Een concreet advies is na deze drie dagen gewenst. Dit advies helpt de regio Twente om tot een RES 2.0 te komen waarin alle plannen naar tevredenheid van de Twentse samenleving worden behaald.

Advies en besluit

De inwoners die meedoen aan het Inwonersforum komen samen met een advies. Bestuurders van de partnerorganisaties van de RES hechten waarde aan deze adviezen en hebben daarom afgesproken deze als 'zwaarwegend advies' mee te nemen bij het opstellen van de RES 2.0. De 14 gemeenteraden moeten de ontwerp-RES 2.0 vaststellen vóór 1 juli 2023 en de definitieve RES 2.0 ligt in het najaar van 2023 klaar.

Bron: RES Twente (www.energiestrategietwente.nl) 
 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier