Verkiezingen Provincie en waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor de provinciale staten en voor het algemeen bestuur van de waterschappen.

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de Eerste Kamer. Dat doen ze kort nadat ze zijn aangetreden. De vorige Provinciale Statenverkiezingen zijn gehouden op 18 maart 2015. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart 2019. Het aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en variëert van 39 tot 55 leden. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de provinciale statenverkiezing. Overijssel heeft 47 zetels.

Lees meer over de verkiezingen en de uitslag op overijsselkiest.nl

Verkiezingen waterschap

Op 20 maart 2019 waren ook de waterschapsverkiezingen. Inwoners kunnen dan hun stem uitbrengen voor het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen telt 27 leden. 7 zetels zijn wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). De grootste categorie (20 zetels) wordt gevormd door ‘ingezetenen'. Om de vier jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van de categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Stembureaus

Er zijn 17 stembureaus in Oldenzaal waar u uw stem kunt uitbrengen. U vindt de exacte locaties op deze kaart.

Bekijk de kaart met stembureaus