Verkoop openbaar groen

U heeft de mogelijkheid om percelen openbaar groen van ons te kopen of te huren. Daar zijn alleen wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Als u interesse heeft om een stuk openbaar groen te kopen of te huren dan kunt u aanvraag indienen. Wij hanteren een prijs van € 75,- per m².

Procedure

Als u een aanvraag wilt indienen, doet u er goed aan om vooraf de groenstructuurkaarten en de voorwaarden voor uitgifte te bekijken: PDFUitgiftebeleid openbaar groen 2019

De groenstructuurkaarten geven aan welke percelen wij in eigendom hebben en willen houden als openbaar groen. Het overige openbare groen kan onder voorwaarden beschikbaar komen voor uitgifte. Alleen als het perceel van uw keuze aan de voorwaarden voldoet, heeft u kans dat het aan u verkocht of verhuurd kan worden. Daarnaast hebben andere belanghebbenden recht op inspraak. Zij kunnen dus reageren op de beslissing het perceel aan u te verkopen of verhuren. Pas na afweging van de inspraakreacties neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit op uw aanvraag.

Groenstructuurkaarten

Hieronder vindt u de groenstructuurkaarten:

 

Onduidelijk en illegaal gebruik rechtgezet

Wij willen erop kunnen vertrouwen dat het kaartmateriaal waarover wij beschikken de juiste eigendomsverhoudingen weergeeft. Dat blijkt nu niet in alle gevallen zo te zijn. Soms zijn deze situaties bewust ontstaan. Het is ook denkbaar, dat  groenstroken onbewust in gebruik zijn genomen. Dat kan bijvoorbeeld door verhuizing, aankoop van een woning of gemeentelijke projecten gebeurd zijn. Daarom willen wij al het onduidelijke en illegale grondgebruik rechtzetten.

Om een goed overzicht te hebben van alle eigendomsituaties,  gaat de gemeente alle illegale situaties van in gebruik genomen of gekomen openbaar groen opheffen. Als u niet zeker bent van uw perceelsgrenzen, dan kunt u daarover informatie opvragen bij het Kadaster en bij de publieksbalie. Ook kunt u een email aan ons sturen via info@oldenzaal.nl en daarin verzoeken om nadere informatie.

Groenbeleid

In oktober 2017 is beleid vastgesteld door de gemeenteraad. U vindt de beleidsstukken hieronder.


Aanvragen

Kopen:

Kopen met DigiD

Kopen met eHerkenning

Huren:

Huren met DigiD

Huren met eHerkenning