Welstand

Vergunningsplichtige bouwwerken en reclames dienen volgens de Woningwet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Om dat objectief te kunnen beoordelen is door de gemeente de Stadsbouwmeester ingeschakeld. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Deze vergunningsvrije bouwwerken mogen niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand

De Stadsbouwmeester is een onafhankelijke deskundige die de gemeente adviseert over de welstandsaspecten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De Stadsbouwmeester kijkt op basis van de vastgestelde gemeentelijke welstandsnota of een bouwwerk architectonisch goed in elkaar zit. Dit houdt onder andere in dat wordt gekeken of het gebouw  in zijn omgeving past en of de gebruikte kleuren en materialen in die omgeving aanvaardbaar zijn.
Mooi of lelijk speelt daarbij geen rol.

Welstandsnota

In verband met de grootte van het bestand is de Welstandsnota voor de leesbaarheid opgeknipt in delen.

 

 

Spreekuur

Heeft u een aanvraag om vooroverleg Wabo of een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, dan is het mogelijk om een afspraak met de stadsbouwmeester te maken. Eens in de twee weken in de even weeknummers is er op maandagochtend mogelijkheid om tijdens het spreekuur uw plan te bespreken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de betreffende vergunningverlener die uw aanvraag behandelt.

Bij een negatief advies van de stadsbouwmeester kunt u in overleg binnen de gestelde termijnen met een aangepast plan komen.

Er zijn kosten aan een welstandsadvies verbonden. Deze worden via de leges van een aanvraag om vooroverleg Wabo of een omgevingsvergunning voor het bouwen of reclame doorberekend. Het advies van de Stadsbouwmeester tijdens het spreekuur brengt geen extra kosten met zich mee.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11