Uitgifte openbaar groen

Soms bestaat de mogelijkheid om openbaar groen van ons te kopen of te huren. Ook is het mogelijk om openbaar groen voor ons te onderhouden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Als u interesse heeft in het kopen, huren of onderhouden van openbaar groen, kunt u via deze pagina een aanvraag indienen. 

Als u openbaar groen wilt kopen, huren of onderhouden, kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Lees vooraf de informatie op deze pagina.

Na ontvangst van uw aanvraag wordt beoordeeld of er een procedure wordt gestart tot uitgifte van openbaar groen aan u. Dit doen wij aan de hand van de door de gemeente vastgestelde voorwaarden. Voordat wij openbaar groen aan u verkopen hebben andere belanghebbenden recht op inspraak. Zij kunnen reageren op het voornemen om openbaar groen aan u te verkopen. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders, na afweging van eventuele reacties, een definitieve beslissing op uw aanvraag.Tenslotte moet er door de notaris een akte van levering worden opgemaakt en gepasseerd.

Als u interesse heeft in het kopen, huren of onderhouden van openbaar groen, kunt u een aanvraag indienen. Het indienen van de aanvraag kan met DigiDd of met eHerkenning (voor bedrijven).

Aanvraag met DigiD

Aanvraag met eHerkenning

Kopen

De gemeente Oldenzaal hanteert voor de verkoop van openbaar groen een prijs van € 75,- per m². Daarnaast zijn ook alle bijkomende kosten (zoals overdrachtsbelasting, de kosten van de notaris en de kosten van het kadaster) voor rekening van de koper.

Huren

De huurprijs per jaar is 5% van de verkoopprijs van openbaar groen.

Onderhoud

Voor het mogen onderhouden het openbaar groen worden geen kosten in rekening gebracht. Dit openbaar groen moet wel haar openbaar karakter behouden en mag niet bij de tuin worden aangetrokken.

Normaal gesproken zal er binnen tien werkdagen na ontvangst van uw aanvraag worden beoordeeld of er een procedure wordt gestart tot uitgifte van openbaar groen. 

Verkoop van openbaar groen

De procedure tot verkoop van openbaar groen duurt ongeveer tien weken, vanaf het moment van ontvangst van uw aanvraag tot het verstrekken van de getekende koopovereenkomst.  Na het verstrekken van de getekende koopovereenkomst moet de notaris tenslotte nog een akte opmaken voor de overdracht van de grond.

Verhuur van openbaar groen

De procedure tot verhuur van openbaar groen duurt ongeveer vijf weken, vanaf het moment van ontvangst van uw aanvraag tot het verstrekken van de getekende huurovereenkomst.

Onderhoud van openbaar groen

De procedure tot het in onderhoud geven van openbaar groen duurt ongeveer vijf weken, vanaf het moment van ontvangst van uw aanvraag tot het verstrekken van de getekende onderhoudsovereenkomst.

Als u openbaar groen wilt kopen of huren, doet u er goed aan om eerst de voorwaarden voor uitgifte en de groenstructuurkaart te bekijken. De groenstructuurkaart geeft aan welk openbaar groen wij in eigendom willen houden.

De groenstructuurkaarten zijn ook per wijk te downloaden:

Als het stuk openbaar groen voldoet aan de voorwaarden voor uitgifte en op de groenstructuurkaart niet is aangemerkt als ‘Hoofdgroenstructuur’ of ‘Wijkgroenstructuur’ kan het in principe worden gekocht of gehuurd.

Voorwaarden in overeenkomst

Wanneer wij besluiten om openbaar groen aan u te verkopen, te verhuren of in onderhoud te geven, kunnen er aanvullende voorwaarden worden opgenomen in de overeenkomst die wij met u sluiten.

Woont u in een huurwoning?

Openbaar groen wordt alleen verkocht aan de eigenaar van de woning. Bij huurwoningen is dit bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of de belegger. Als het openbaar groen voor verkoop in aanmerking komt, maar de eigenaar van de woning het openbaar groen niet wil kopen, dan kan de gemeente overwegen om het openbaar groen aan de huurder te verhuren.

Onderhouden van openbaar groen

Ook als openbaar groen niet kan worden uitgegeven, kunt u vragen of u een stuk openbaar groen mag onderhouden. Wanneer wij met uw vraag instemmen wordt daarvoor met u een onderhoudscontract gesloten. Het openbaar groen mag dan niet bij de tuin worden aangetrokken en houdt een openbaar karakter.

Onduidelijk en illegaal gebruik rechtgezet

Om de rechtszekerheid over de eigendom van grond te bevorderen wil de gemeente de gebruiksgrenzen zo veel mogelijk in overeenstemming brengen met de eigendomsgrenzen. Wij zien dat de gebruiksgrenzen nogal eens afwijken van de eigendomsgrenzen. Uiteraard kunnen er over het gebruik afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Als dat niet zo is gaan wij in overleg met de gebruiker. Wij proberen daarbij met de gebruiker alsnog afspraken te maken. Deze afspraken kunnen zijn dat het gebruik wordt vastgelegd door bijvoorbeeld verkoop of dat het gebruik wordt beëindigd.

Mocht u twijfels hebben over de gebruiks- of eigendomssituatie, dan kunt u daarover informatie opvragen bij het Kadaster en bij de Bouwloket. Ook kunt u een email aan ons sturen via info@oldenzaal.nl en daarin verzoeken om nadere informatie.

Groenbeleid

In oktober 2017 zijn er beleidsstukken met betrekking tot gemeentegroen door de gemeenteraad vastgesteld. U vindt deze beleidsstukken hieronder:

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.