Wonen en zorg

De gemeente Oldenzaal zet zich samen met haar woonpartners in voor de toenemende vraag naar wonen met zorg. Door o.a. onderzoek naar wonen en zorg, het opstellen van een programma, het organiseren van bijeenkomsten en stimulering van initiatieven met woonzorgcheques.

Onderzoek Huisvestingsopgave Wonen met zorg Oldenzaal 2018

In 2018 heeft gemeente met WBO en Menzis onderzoek gedaan naar de huisvestingsopgave wonen en zorg in Oldenzaal. Bekijk de rapportage Huisvestingsopgave Wonen met Zorg en de PDFverkorte versie van de huisvestingsopgave Wonen en zorg.
Gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Menzis hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar wonen en zorg in Oldenzaal. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige vraag naar wonen, zorg en ondersteuning en de ontwikkeling daarin. Daarmee biedt het enerzijds inzicht in marktontwikkelingen en anderzijds in de huisvestingsopgave voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is de mensbehoefte op het gebied van scheiden van wonen en zorg en langer zelfstandig thuis wonen onderzocht (kwalitatief). Behalve onderzoek op basis van (kwantitatieve) cijfers, is ook gebruik gemaakt van clientenpanels en inbreng door professionals van zorgpartijen en welzijnsinstellingen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren toeneemt. 

Programma Wonen en zorg 2019-2022

In 2019 heeft de gemeente het Programma wonen en zorg opgesteld. Bekijk het PDFProgramma wonen en zorg Oldenzaal 2019-2022 

Bijeenkomst Wonen en zorg 6 juni 2019

Op 6 juni organiseerde de gemeente een geslaagde bijeenkomst wonen en zorg! Ruim 40 deelnemers luisterden aandachtig naar bijdragen van Richard Schasfoort, Eric Veldboer en Wiesje Heeringa. Vervolgens gaven deelnemers op uitnodiging van Alida Renkema en Rob Christenhusz een toelichting op hun idee / project op het gebied van wonen en zorg. Bekijk de PDFPresentaties.pdf

Stimulering initiatieven wonen en zorg met woonzorgcheques

Heeft u een goed idee voor wonen en zorg? Dan kunt u tot en met de maand juli 2020 hiervoor een aanvraag indienen en mogelijk een bijdrage van maximaal 5000 euro hiervoor ontvangen. De gemeente wil minimaal 5 ideeën (laten) uitwerken die zich richten op de in het programma opgenomen doelgroepen en speerpunten. Het gaat daarbij om doelgroepen als ouderen, verstandelijk gehandicapten, cliënten GGZ en beschermd wonen. Speerpunten in het programma zijn het woningaanbod, zelfstandig wonen, woonomgeving en zorg en ondersteuning. Om initiatieven te stimuleren, heeft de gemeente op 6 juni 2019 een bijeenkomst met woonzorgpartijen georganiseerd.

De eisen voor initiatiefnemer zijn beperkt:

  • omschrijven wat nut is van initiatief gelet op programma wonen en zorg Oldenzaal
  • hoeveel tijd het kost
  • hoeveel geld in 2020 nodig is

Monitor huisvestingsopgave Wonen en zorg 2020

De gemeente Oldenzaal is al enige jaren voortvarend aan de slag om de huisvestingsopgave voor wonen met zorg in beeld te brengen. In navolging hiervan heeft de provincie Overijssel in een monitor een totaalbeeld van de opgave van alle Overijsselse gemeenten opgesteld. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van vraag, aanbod en uitstroom voor diverse zorgdoelgroepen. Bekijk de Monitor Gezond Wonen voor provincie Overijssel.