Maatschappelijke zorg en welzijn - regelgeving

PDFBeleidsregels terugvordering en invordering Bbz 2004 gemeente Oldenzaal 2020

PDFBeleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2017

PDFJeugdwet - Besluit Jeugdhulp gemeente Oldenzaal 2020

PDFJeugdwet - Verordening uitvoering Jeugdwet 2019

PDFJeugdwet - jeugdhulp gemeente Oldenzaal - beleidsregels 2019

PDFKinderopvang - Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang Oldenzaal

PDFKinderopvang - Beleidsregels handhaving gemeente Oldenzaal

PDFNota minimabeleid Oldenzaal 2013 ev

PDFParticipatiewet - Beleidsregels verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater 2019

PDFParticipatiewet - Beleidsregels taaleis gemeente Oldenzaal 2016

PDFParticipatiewet - Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

PDFParticipatiewet - Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

PDFParticipatiewet - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oldenzaal 2017

PDFParticipatiewet - Regeling re-integratie Participatiewet 2017

PDFParticipatiewet - Verordening clientenparticipatie sociaal domein 2016

PDFParticipatiewet - Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

PDFParticipatiewet - Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Oldenzaal 2015

PDFParticipatiewet - Verordening Individuele studietoeslag gemeente Oldenzaal 2017

PDFParticipatiewet - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

PDFParticipatiewet - uitvoeringsnotitie

PDFSchulddienstverlening - beleidsplan 2012-2016

PDFSchulddienstverlening - beleidsregels

PDFSchuldhulpverlening gemeente Oldenzaal 2017 - uitvoeringsregels

PDFSubsidieregeling arbeidsplaatsen

PDFSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2017

PDFSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018

PDFUitvoeringsregels bijzondere bijstand 2015 (inclusief vergoedingenlijst)

PDFVerordening bijdragefonds 2013

PDFWmo - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2020

PDFWmo - Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019

PDFWmo - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019

PDFWsw - Beleidsregels uitvoering Wsw

PDFWsw - Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008

PDFWsw - Beleidsregels begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008 - bijlage Uitvoeringskosten Pgb Wsw per twee jaar

PDFWsw - Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Oldenzaal 2008