Speerpunten openbare orde en veiligheid

In vervolg op het integrale veiligheidsplan 2017-2020 is in het jaar 2021 doorgewerkt met dezelfde prioriteiten. Met ingang van 2022 is gekozen om te gaan werken met speerpunten voor 2 jaar. Op deze manier kan adequater worden ingespeeld op actualiteiten en ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. Zodoende is dit plan ontstaan. Hierin worden 3 veiligheidspijlers benoemd en voor ieder pijler zijn concrete acties beschreven.

Bekijk in de bijlage onderaan de infographic Speerpunten openbare orde en veiligheid 2022

De 3 veiligheidspijlers

 • High Impact Crimes: een verzamelnaam voor delicten met een grote impact op het individu en ook de maatschappij;
 • Ondermijning: potentieel ontwrichtende problematiek die aandacht vraagt voor integrale samenwerking tussen professionals/overheidsinstanties;
 • Zorg en veiligheid: onderwerpen die de leefbaarheid raken en in de politiek ook aandacht krijgen.


Het onderwerp crisisbeheersing staat in dit plan niet specifiek als pijler met acties opgenomen, maar is continu actief op de achtergrond en kan bij grotere incidenten en crisis ineens actueel worden. In dat geval vraagt het zowel op lokaal, als op regionaal niveau, om inzet.

High Impact Crimes (HIC)

Doelstelling

 • het terugdringen van het aantal inbraken in Oldenzaal
 • het vergroten van de participatie en weerbaarheid van inwoners en ondernemers

Projectomschrijving

 • High Impact Crimes is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. De impact van HIC- delicten is niet alleen voor het slachtoffer groot, maar ook voor de omgeving. Het platform High Impact Crimes heeft een gezamenlijke aanpak opgesteld.

Maatregelen

 • vergroten participatie en weerbaarheid inwoners
 • aanpak heling: zonder heler geen steler
 • persoonsgerichte aanpak veelplegers (PGA)
 • onderzoek naar straatintimidatie

Partners

 • politie
 • gemeente
 • Noaberbouw
 • OM
 • ondernemers en inwoners uit Oldenzaal

Ondermijning

Doelstelling

 • het vergroten van de participatie en weerbaarheid van inwoners en ondernemers
 • meer inzicht krijgen op ondermijnende activiteiten
 • versterken informatiepositie

Projectomschrijving

 • Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om een breed scala aan criminele fenomenen en de ondermijnende werking die daarvan uitgaat op de samenleving. Georganiseerde criminaliteit is altijd geworteld in de lokale samenleving, waarbij legale structuren, voorzieningen en diensten van de overheid worden misbruikt. De gemeente Oldenzaal wil een eerlijke en betrouwbare organisatie zijn. We willen alleen zakendoen met integere partijen en niet- integere partijen buitensluiten. Wij beschikken over verschillende bestuurlijke instrumenten die we hiervoor kunnen inzetten. De Wet Bibob is daar een voorbeeld van. Samen met onze partners gaan we actief opzoek naar signalen van ondermijning, intensiveren we het toezicht en de handhaving en vergroten we het bewustzijn binnen onze organisatie, maar ook bij onze inwoners.

Maatregelen

 • doorontwikkeling Wet Bibob
 • plan van aanpak weerbaarheidsscan
 • opstellen gebiedsondermijningsbeeld
 • integrale controles
 • plan van aanpak cybercrime

Partners

 • politie
 • OM
 • RIEC-ON en overige toezichthoudende organisaties

Zorg en veiligheid

Doelstelling

 • terugdringen aantal meldingen jeugdoverlast
 • terugdringen aantal meldingen overlast gevende personen

Projectomschrijving

 • Als we het veiligheidsdomein en het zorgdomein beter met elkaar verbinden kunnen we criminaliteit en overlast vroegtijdig signaleren en integraal aanpakken. Denk aan risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. We bieden een persoonsgerichte aanpak, oftewel ‘het maatwerk’- organiseren. Het gaat om het op het juiste moment bij elkaar brengen van de juiste professionals en expertise om een kwetsbare persoon de zorg en ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Daarmee voorkomen we verval, overlast en onveiligheid.

Maatregelen

 • onderzoek naar risicofactoren jeugdcriminaliteit
 • optimaliseren werkproces vroegsignalering
 • onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren van 12 tot 30 jaar

Partners

 • politie
 • onderwijs
 • jongerenwerkers
 • GGD Twente
 • overige hulpverleningsorganisatie