Privacy

De gemeente Oldenzaal wil goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens om moeten gaan. 

Welke gegevens verwerkt de gemeente? Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? Kan ik de verstrekking van gegevens inzien? U vindt deze informatie en meer op deze pagina. De tekst is een korte samenvatting van de Privacyverordening gemeente Oldenzaal 2023externe-link-icoon.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een (digitaal) formulier of telefonisch. Ook krijgen wij soms gegevens van andere bronnen, zoals de Belastingdienst of Justitie. Denk bij persoonsgegevens aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast hebben wij soms gegevens van u nodig die extra gevoelig zijn. Deze vallen onder de noemer ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze gegevens mogen alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • Medische gegevens
 • Informatie over uw ras of godsdienst

Waarom verwerkt de gemeente mijn persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Dit zijn onder andere taken op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Maar ook voor het aanvragen van een vergunning of een geboorteaangifte verwerken wij persoonsgegevens. Ook registreren wij persoonsgegevens om contact met u op te nemen als dit nodig is voor onze dienstverlening.
De gemeente heeft een overzicht gemaakt van alle processen die de gemeente uitvoert, en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Ook is daarbij opgenomen hoelang wij uw gegevens bewaren en of wij deze gegevens eventueel met derden delen. Dit zogeheten verwerkingenregister kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

De gemeente Oldenzaal deelt uw persoonsgegevens alleen met derden, indien daarvoor een grondslag is in de AVG en daarmee één van onze doelen gediend is. In die gevallen wordt met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat passende waarborgen worden ingebouwd, waardoor deze derde partij uw gegevens met de-zelfde waarborgen behandelt als de gemeente Oldenzaal. Indien u van mening bent dat een derde partij niet zorgvuldig is omgegaan met uw gegevens, kunt u dit melden bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Soms moeten wij gegevens aanleveren waar een andere instantie zelfstandig mee aan de slag gaat. In die gevallen is de ander verantwoordelijk. 

Niet tot persoon te herleiden gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens, zoals resultaten van bewonersonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken, allerlei gegevens over de stad of geografische data. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld applicaties en websites ontwikkelen. Daarom stellen wij deze data waar nodig beschikbaar. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon kan leiden.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De gemeente beveiligt uw persoonsgegevens goed. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Hierbij houden wij ons aan de landelijke richtlijnen. 

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek, dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedu-peerd zijn door het lek. Is er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is?

Afhankelijk van de aard en de omvang moeten wij het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Toezicht door de gemeente

De gemeente Oldenzaal heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toe-zicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens. Ook informeert en adviseert de Functionaris Gegevensbescherming gevraagd en ongevraagd de organisatie over hun verplichtingen.

Hoe lang bewaart de gemeenten mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijnen zijn in de meeste gevallen vastgelegd in de Archiefwet.

Wat zijn uw privacyrechten?

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. De belangrijkste rechten zijn:

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij - op uw verzoek- verplicht zijn u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen
 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken aan te vullen of te corrigeren
 • Het recht op verwijdering of afscherming; als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren, kunt u vragen om dit gegeven te verwijderen
 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking; als u het niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen.
 • Ondanks bovenstaande rechten kan er andere wetgeving van toepassing zijn waardoor u beperkt wordt in het uitoefenen van uw rechten.
 • Een volledig overzicht van uw rechten leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Gebruikt de gemeente ook cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gemeente Oldenzaal gebruikt alleen functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast gebruikt de gemeente één analytic cookies waarmee anoniem uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Functionele en analytic cookies mogen geplaatst worden, daarvoor hoeven we geen toestemming te vragen.

Tracking cookies kunnen worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te volgen met als doel om gericht online te adverteren. Daarvoor moet wel vooraf toestemming worden gevraagd. De gemeente Oldenzaal maakt géén gebruik van tracking cookies.

Vragen / Klachten

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Of heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt dit melden bij onze Functionaris Gegevensbescherming via info@oldenzaal.nl.

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon. Op deze website kunt u ook veel aanvullende informatie vinden over de AVG

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via het contactformulierexterne-link-icoon of neem contact met ons op via telefoonnummer (0541) 58 81 11.