Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

In de gemeente Oldenzaal geldt de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). Dit betekent dat een Nuts- of Telecomaanbieder voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen, instandhouden of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond van de gemeente Oldenzaal, een vergunning of instemming van de gemeente nodig heeft. De uit te voeren werkzaamheden moeten volledig conform de bepalingen uit de AVOI gebeuren. Meer informatie kunt u vinden in het Handboek kabels en leidingen 2016 (AVOI / Nadere regels / Schadevergoedingsregeling). Het handboek vindt u op het LTC platformexterne-link-icoon. De werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen in de openbare grond dienen uitgevoerd te worden volgens dit Handboek kabels en leidingen 2016.

Aanleggen incidentele (huis)aansluitingen / onderhoudswerkzaamheden

Voor minder ingrijpende werkzaamheden, waaronder wordt verstaan het realiseren van incidentele (huis)aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan 25 m1, waarbij geen gesloten verhardingen worden gekruist, en voor minder ingrijpende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, ten behoeve van de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen, hoeft alleen een melding te worden gedaan.

Aanpak

Nuts- en Telecombedrijven kunnen de aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen via het LTC platform externe-link-icoon(https://ltc.andes.nl/ltcmvexterne-link-icoon)

Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan worden volstaan met een melding. (zie voor de voorwaarden: Handboek / Nadere regels / artikel 1.4 Handboek kabels en leidingen 2016). Voor het indienen van een aanvraag of het doen van een melding heeft U een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen bij support@andes.nl en via 088 – 2100 350.

Binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een reactie. Dit kan een goedkeuring zijn in de vorm van een instemmingsbesluit of vergunning, maar het kan ook zijn dat het tracé niet goed is bevonden. Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit of vergunning is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via het LTC platform externe-link-icoon(https://ltc.andes.nl/ltcmvexterne-link-icoon). Na een jaar is het instemmingsbesluit of de vergunning vervallen. De goedgekeurde graafmelding moet tijdens de werkzaamheden aanwezig zijn, als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Oldenzaal.

Kosten

De gemeente zal legeskosten in rekening brengen voor de administratieve handelingen in het kader van de aanvraag. Er kan per  aanvraag een tracé per wijk of met een maximale lengte van 1 km worden ingediend. Op basis van de legesverordening  gemeente Oldenzaal bedragen de kosten € 360,00 per instemmingsaanvraag of vergunningsaanvraag. Voor het melden van werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedragen de legeskosten € 75,00 per melding. 

De degeneratievergoedingen, beheerskosten en onderhoudskosten worden in rekening gebracht na inlevering van de straatwerkbonnen. De tarieven zijn voor de Telecom gebaseerd op de VNG richtlijn tarieven graafwerkzaamheden Telecom. Voor nutsbedrijven zijn de tarieven gebaseerd op de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden.

Voorwaarden

  • Aanvragen instemmingsbesluit of vergunning: Het aanvragen van een instemmingsbesluit of vergunning moet minimaal 8 weken voor het starten van de werkzaamheden worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.
  • Melding incidentele (huis)aansluitingen: Het melden van minder ingrijpende werkzaamheden, dient minimaal 2 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld bij de opzichter aan de Lübeckstraat 30 te Oldenzaal.