Beroepschrift indienen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. In sommige gevallen kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit. Er zijn verschillende instanties waar beroep ingesteld kan worden. Het is afhankelijk van het besluit bij welke instantie u beroep moet instellen. In het besluit staat bij welke instantie u beroep moet instellen.

Tijdens de behandeling van het beroep geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. U verzoekt dan om een speciale regeling te treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Kosten

Voor het instellen van een beroep moet u griffierechten betalen. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Als u te laat of niet betaald, kan uw beroepschrift niet in behandeling worden genomen.

De hoogte van de griffierechten verandert jaarlijks en is ook afhankelijk of u beroept instelt als natuurlijk of als rechtspersoon (bijvoorbeeld als bedrijf of vereniging). Als u tegelijkertijd met het indienen van beroep of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vraagt moet u twee maal het griffierecht betalen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

De hoogte van het griffierecht vindt op www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon.

Voorwaarden

In het beroepschrift moeten de volgende dingen in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroep schrijft;
  • uw handtekening;
  • het besluit waartegen u beroep instelt, indien mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Contact

In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de rechtbank. In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Voor een belastingzaak moet u naar de belastingkamer van het gerechtshof (voor belastingzaken is de brochure verkrijgbaar 'Bezwaarschrift, Beroepschrift of Verzoekschrift'). In de beslissing van de gemeente staat bij welke instantie u beroep kunt instellen. Informatie over de verschillende instanties kunt u vinden op de website van rechtspraak.nlexterne-link-icoon.