Betaald werk zoeken

Voor iedereen (jonger dan de Aow-leeftijd) die een uitkering heeft van de gemeente wordt een plan van aanpak opgesteld. In het plan staan de stappen die worden gezet om de kansen op betaald werk te vergroten. Het doel hiervan is dat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen verdient en geen uitkering meer nodig heeft.

Daarom geldt ook dat u iedere baan moet accepteren waarmee u loon kunt verdienen. Dat betekent dat u ook werk moet accepteren dat niet direct bij uw opleiding of werkervaring aansluit of bijvoorbeeld een lange reistijd met zich meebrengt. Werk kan alleen geweigerd worden als er zeer ernstige bezwaren zijn.

De gemeente biedt diverse voorzieningen aan gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Samen met een klantmanager werk wordt gekeken welke voorzieningen voor u het meest geschikt zijn. De gemeente kan u scholings- en trainingstrajecten aanbieden. Daarnaast kunt u op verschillende werkplekken werkervaring opdoen waardoor het voor u makkelijker wordt om daarna betaald werk te vinden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de gemeente tijdelijk subsidie aan een werkgever verstrekt die u in dienst neemt. Daarmee wordt een deel van uw salaris betaald en wordt de kans op regulier werk vergroot.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet is een combinatie van drie andere wetten, te weten:

  • Wet werk en bijstand (Wwb)
  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • Een deel van de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Het doel van de Participatiewet is om mensen zo goed mogelijk zelf te laten voorzien in hun eigen levensonderhoud, oftewel: werk en inkomen. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Over de Participatiewetexterne-link-icoon leest u meer bij de Rijksoverheid.

Bijzonderheden

Voor jongeren geldt een zoekperiode van 4 weken. Jongeren van 18 tot 27 kunnen zich melden bij de gemeente Oldenzaal en zich daar laten inschrijven voor een bijstandsuitkering. Jongeren kunnen geen bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

In de zoekperiode moeten jongeren zelf zoeken naar een baan of kijken of ze terug naar school kunnen. Pas daarna kunnen ze een aanvraag om bijstand indienen. De gemeente controleert dan of aan de voorwaarden is voldaan. Bewaar daarom bewijzen van sollicitaties. Als recht op bijstand bestaat, gaat de uitkering met terugwerkende kracht in op de dag van melding bij de gemeente.