Bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing (beschikking) van de gemeente. Dan kunt u bezwaar maken.

U moet binnen zes weken bezwaar maken, gerekend vanaf de dag nadat de gemeente haar beslissing bekend heeft gemaakt. Bent u te laat en heeft u daarvoor geen goede reden, dan kan de gemeente uw bezwaar niet behandelen. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. De gemeente zal naar aanleiding van uw bezwaarschrift beoordelen of het besluit in stand kan blijven. Daarvoor wordt een onafhankelijke commissie ingeschakeld. Deze commissie geeft de gemeente een advies over het besluit op uw bezwaarschrift.

Heffingen en WOZ

De gemeente Oldenzaal geeft u de mogelijkheid om online bezwaar te maken tegen afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, onroerende-zaakbelastingen en de woz-waarde.

Ander zaken dan heffingen en WOZ

Gaat het om andere zaken dan gemeentelijke heffingen of WOZ? Maak dan bezwaar bij het bestuursorgaan van de gemeente dat de beslissing heeft genomen. Dat kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester alleen. In alle gevallen moet u uw bezwaarschrift versturen naar:

Gemeente Oldenzaal
postbus 354
7570 AJ Oldenzaal.

In een bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • de reden van het bezwaar
  • ondertekening
  • zo mogelijk kunt u een kopie van de beslissing meesturen waartegen u bezwaar hebt.

 

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Kosten die u zelf maakt, zoals kopieën, verzendkosten en vervoerskosten voor een hoorzitting, zijn in principe voor uw eigen rekening.

Voorlopige voorziening

Tijdens de behandeling van het bezwaar geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarproce-dure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw bezwaar in behandeling is.

Een voorlopige voorziening moet u vragen bij:

Rechtbank Overijssel,
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB  ZWOLLE

Beroep instellen

Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaar. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u in beroep gaan. Meestal moet dat bij de rechtbank in Zwolle. In de beschikking op bezwaar staat hoe en waar u beroep kunt aantekenen.

 

 

Uw bezwaarschrift met betrekking tot afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, onroerende-zaakbelasting en de woz-waarde stuurt u naar:

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)
Postbus 845
7550 AV Hengelo (Ov)

U stuurt uw bezwaarschrift voor overige zaken aan:

Gemeente Oldenzaal
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal