Bezwaar maken

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing (beschikking) van de gemeente. Dan kunt u bezwaar maken. U moet binnen zes weken bezwaar maken, gerekend vanaf de dag nadat de gemeente haar beslissing bekend heeft gemaakt. Bent u te laat en heeft u daarvoor geen goede reden, dan kan de gemeente uw bezwaar niet behandelen.

Beschrijving

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. De gemeente zal naar aanleiding van uw bezwaarschrift beoordelen of het besluit in stand kan blijven. Daarvoor wordt een onafhankelijke commissie ingeschakeld. Deze commissie geeft de gemeente een advies over het besluit op uw bezwaarschrift.

Aanvragen

Heffingen en WOZ

De gemeente Oldenzaal geeft u de mogelijkheid om online bij het GBTwente bezwaar te maken externe-link-icoontegen afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen en de woz-waarde.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen. Stuur uw bezwaarschrift  dan naar:

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)
Postbus 845
7550 AV Hengelo (Ov)

Ander zaken dan heffingen en WOZ

Gaat het om andere zaken dan gemeentelijke heffingen of WOZ? Maak dan bezwaar bij het bestuursorgaan van de gemeente dat de beslissing heeft genomen. Dat kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester alleen. In alle gevallen moet u uw bezwaarschrift versturen naar:

Gemeente Oldenzaal
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal.

Bezwaarschrift

In een bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • de reden van het bezwaar
  • ondertekening
  • zo mogelijk kunt u een kopie van de beslissing meesturen waartegen u bezwaar hebt.

Ook voor andere zaken dan gemeentelijke heffingen of WOZ kunt u online bezwaar indienenexterne-link-icoon. Daarvoor heeft u wel uw DigiD nodig. 

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Kosten die u zelf maakt, zoals kopieën, verzendkosten en vervoerskosten voor een hoorzitting, zijn in principe voor uw eigen rekening.

Bijzonderheden

Voorlopige voorziening

Tijdens de behandeling van het bezwaar geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw bezwaar in behandeling is.

Een voorlopige voorziening vraagt u bij:

Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB  ZWOLLE

Beroep instellen

Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaar. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u in beroep gaan. Meestal moet dat bij de rechtbank in Zwolle. In de beschikking op bezwaar staat hoe en waar u beroep kunt aantekenen.

Op de website rechtspraak.nl leest u meer over het verzoek om een voorlopige voorziening externe-link-icoonen beroepexterne-link-icoon