Bouwwerk brandveilig gebruiken

Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig of moet u een melding "brandveilig gebruik" indienen.  Of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen, staat beschreven in het Besluit omgevingsrecht externe-link-icoon(Bor) en het Bouwbesluitexterne-link-icoon.

Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunningexterne-link-icoon.

Melding brandveiliggebruik

 • Het meldingsformulier moet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk ingediend worden.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
 • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente en krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken.
 • Is uw melding akkoord dan krijgt u een bevestiging dat u heeft voldaan aan de meldingsplicht.

Bij het invullen van het aanvraagformulier hebt u de volgende gegevens nodig:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de aanvrager of gemachtigde;
 • adres- en kadastrale gegevens van het gebouw;
 • wat is het gebruik, hoeveel mensen laat u toe in het gebouw, welke installaties zijn er aanwezig?;
 • als u eerder een vergunning hebt aangevraagd of melding hebt gedaan; het dossiernummer van die vergunning of melding;
 • situatieschets en per bouwlaag een plattegrondtekening.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik worden leges in rekening gebracht. De kosten zijn € 600,00. Aan een melding brandveilig gebruik zijn geen legeskosten verbonden.

Termijn

Een aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik valt onder de uitgebreide procedure. De beslistermijn is26 weken. Deze termijn kan eenmalig met zes wekenverlengd worden.

Omgevingsvergunning

U moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van het gebouw aanvragen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions);
 • U biedt in het kader van zorg nachtverblijf aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen);
 • Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven);
 • Er verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Gebruiksmelding

U moet het gebruik melden bij de gemeente wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • In het gebouw zullen meer dan 50 personen aanwezig zijn, niet zijnde een woning (situatieschets en plattegrondtekening vereist);
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Gebruiksbesluit, maar de veiligheid is door extra maatregelen toch even veilig;
 • Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd (situatieschets en plattegrondtekening vereist).