Collecte en kledinginzameling

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dat collecterooster krijgen landelijke collecterende fondsen een collecteperiode toegewezen. Deze landelijke collecterende fondsen hebben een doorlopende collectevergunning van de gemeente Oldenzaal.

Voor organisaties aan wie geen collecteperiode is toegewezen op het landelijk collecterooster en die geld of goederen wil inzamelen door middel van een collecte of donateursactie, heeft een collectevergunning nodig. Een collectevergunning wordt alleen verleend voor een periode die in het collecterooster niet aan een landelijk collecterend fonds is toegewezen (een ‘vrije’ periode in het landelijke collecterooster).  Aan de collectevergunning worden voorschriften verbonden.

Wij adviseren inwoners om bij een huis-aan-huis collecte naar een legitimatiebewijs te vragen. 

Wij houden het collecterooster voor de gemeente Oldenzaal bij op www.cbf.nl/collecterooster/roosters. Als u op deze pagina zoekt op de gemeente Oldenzaal kunt u precies zien welke collectes in welke week geregistreerd staan.

Kleding

Voor het inzamelen van kleding gelden andere regels. Voor het inzamelen van kleding worden per jaar organisaties aangewezen, één per kwartaal.

Als er meer dan vier verzoeken zijn, dan worden de vier inzamelingen volgens het volgende systeem verdeeld:

1. Inzamelaars die inzamelen voor een gemeentelijk doel gaan vóór op regionale inzamelaars;

2. Inzamelaars die inzamelen voor een regionaal doel gaan vóór op landelijke inzamelaars;

3. Inzamelaars die inzamelen voor een landelijk doel gaan vóór op inzamelaars die inzamelen voor een internationaal doel.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

 

Aan het houden van een collecte of een kledinginzameling zijn geen kosten verbonden.

Een vergunning voor het houden van een collecte kan worden verleend voor een vrije periode in het landelijke collecterooster.

Aan een collectevergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

  1. U collecteert alleen door gebruik te maken van collectebussen of intekenlijsten;
  2. Als u van collectebussen gebruikmaakt, dan zijn deze gesloten en verzegeld en voorzien van een duidelijk leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welk doel wordt gecollecteerd;
  3. Van de vergunning mag geen gebruik worden gemaakt op zon- en feestdagen;
  4. De collectanten moeten 14 jaar of ouder zijn en moeten in bezit zijn van een legitimatiebewijs, dat zij tijdens de collecte bij zich hebben;
  5. De collectanten moeten kunnen aantonen voor welke instelling wordt gecollecteerd. Wij adviseren ervoor te zorgen dat de collectanten een kopie van de collectevergunning bij zich hebben;
  6. Binnen veertien dagen na het verstrijken van de periode waarvoor vergunning is verleend, maakt u de opbrengst van de collecte bekend aan het college door het inleveren van de collectestaat, die u met de collectevergunning van ons ontvangt;
  7. Als de collecte wegens omstandigheden niet is doorgegaan, maakt u dat aan het college bekend binnen veertien dagen na het verstrijken van de periode waarvoor vergunning is verleend.

Kleding

Voor het inzamelen van kleding gelden andere voorschriften. Een inzamelaar van kleding moet ten minste beschikken over het CBF-certificaat of –keurmerk.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11