Energie: wat doen wij als gemeente?

Energie is nodig om te kunnen leven, wonen en werken. Bronnen als kolen, olie en aardgas raken echter op en veroorzaken voor een groot deel de uitstoot van broeikasgassen. Daarom zien we het als gemeente Oldenzaal als onze missie om af te stappen van energieopwekking uit fossiele brandstoffen en over te stappen op groene alternatieven.

In de transitie naar duurzame energie, werkt de gemeente Oldenzaal nauw samen met andere gemeenten in de provincie en daarbuiten, onder andere voor het opstellen van visies en beleidskaders. Een groot aantal initiatieven gaat verder dan onze gemeentegrenzen, omdat we zo meer impact kunnen maken. Natuurlijk zetten we ook dichtbij huis zetten stappen om energie duurzamer op te wekken en waar mogelijk te besparen.

Initiatieven

Hieronder leest u meer over onze initiatieven op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Beleid, regelgeving en samenwerkingsverbanden

Regionale Energiestrategie (RES)

Vanuit het Klimaatakkoord hebben alle Nederlandse gemeenten de taak om duurzame energie op te wekken. Hiervoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt plannen over hoe en waar energie bespaard kan worden en hoe energie duurzaam opgewekt kan worden. Als deelnemende gemeente aan de Regionale Energiestrategie Twenteexterne-link-icoon, zet de gemeente Oldenzaal zich in om te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Dit doen we door te investeren in zonne- en windenergie en in de toekomst mogelijk andere alternatieven.

Samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente

De transitie naar duurzame vormen van energieopwekking, is gebaat bij samenwerking. Landelijk, maar ook zeker lokaal. Om kennis te delen, projecten op het vlak van duurzame energie van de grond te krijgen, lokale initiatieven te steunen en inwoners en het bedrijfsleven bij onze missie te betrekken, werken we nauw samen met de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen. Vanuit dit samenwerkingsverband, Energie van Noordoost Twenteexterne-link-icoon, werken we onder andere aan beleidsplannen voor zonnevelden en windenergie.

Energievisie Noordoost Twente

Om een constructief vertrekpunt voor onze bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) te kunnen leveren, heeft de gemeente Oldenzaal samen met de andere gemeenten in Noordoost Twente (Dinkelland, Losser en Tubbergen) een energievisie opgesteld. Hierin is onder andere te lezen dat de NOT-gemeenten in 2030 gezamenlijk 225 GWH aan energie duurzaam willen opwekken. Dit kan door middel van huidige technieken als zonnepanelen op daken, zonnevelden en windmolens. In de visie schrijven we onder meer dat binnen de energietransitie de samenwerking met inwoners en partners én het zorgdragen voor ons mooie landschap belangrijke uitgangspunten zijn. Lees meer in de Energievisie Noordoost Twente versie Oldenzaal 2.0 of het Energievisie Noordoost Twente bijlagenboek.

Energieloket

De gemeente Oldenzaal heeft samen met de andere NOT-gemeenten het Duurzaam Bouwloket opgericht, dat fungeert als onafhankelijk en professioneel energieloket. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u onder andere informatie en een compleet stappenplan over het verduurzamen van woningen en (bedrijfs)panden. Daarnaast kunnen inwoners, bedrijven, scholen en instellingen met vragen over verduurzamen terecht bij een team aan onafhankelijke adviseurs. Zelfs een persoonlijk adviesgesprek aan huis is mogelijk.

Overige initiatieven

Oldenzaals Energiefonds

Met het Oldenzaals Energiefonds ondersteunen we als gemeente duurzame projecten als het plaatsen van zonnepanelen, LED-verlichting of isolatie. Projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden, omdat het geld aan de voorkant ontbreekt. Dit doen we in de vorm van leningen onder zeer gunstige voorwaarden aan bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties in Oldenzaal. Lees meer op www.energiefondstwente.nlexterne-link-icoon.

Aanleggen van zonnevelden

De gemeente Oldenzaal stimuleert niet alleen projecten en initiatieven om zonne- en windenergie op te wekken, we doen dit ook zelf. Zo is in 2020 een zonneveld van 1 hectare gerealiseerd op het terrein van de Rioolwaterzuivering aan de Oude Almeloseweg door Waterschap Vechtstromen.

Verduurzamen eigen vastgoed

Natuurlijk kijken we als gemeente ook naar de mogelijkheden om onze eigen panden te verduurzamen en is duurzaamheid een doorslaggevende factor in al onze aanbestedingsprocedures. Zo liggen er op het dak van het stadhuis zonnepanelen en is onze verlichting voorzien van aanwezigheidsdetectie. Ook scheiden we afval zoveel mogelijk en stimuleren we onze medewerkers om duurzaam te werken en zo min mogelijk te printen. De kantine in het stadhuis is duurzaam en biedt daarnaast werkplekken voor mensen met het een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het stadhuis, zijn inmiddels bij 80% van de gemeentelijke gebouwen duurzaamheidsmaatregelen genomen. De overige gebouwen volgen, in lijn met onze routekaart om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten en in 2050 bijna energieneutraal te zijn.

LED-verlichting in openbare ruimtes

Openbare verlichting is belangrijk. Het draagt bij aan een veilige leefomgeving en maakt onze gemeente mooier. Daarin maken we zoveel mogelijk duurzame keuzes. Zo hebben we de openbare verlichting al grotendeels voorzien van LED-verlichting. Bij vervanging of grote sanering, vervangen we alle lampen door LED-verlichting.

Elektrisch rijden bij Buitenbeheer

Bij onze afdeling Buitenbeheer, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, kijken we bij de aanschaf van auto’s en apparaten altijd naar duurzame mogelijkheden. Zo zijn onze netheidsauto’s en andere kleine auto’s al elektrisch. Helaas is dit (nog) niet mogelijk voor alle auto’s in ons wagenpark, in verband met de benodigde trekkracht, maar waar mogelijk kiezen we voor elektrisch rijden.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.