Gemeente Oldenzaal vernieuwt subsidiebeleid sociaal domein

27 februari 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal is voornemens haar subsidiebeleid in het sociaal domein te vernieuwen om beter aan te sluiten bij recent ontwikkeld beleid en het raadsprogramma 2022-2026. Met de aanpassingen wil de gemeente meer nadruk leggen op het realiseren van maatschappelijke effecten, het aangaan van strategische partnerschappen en het bevorderen van innovatie en ondernemerschap, alles ten behoeve van haar inwoners. Begin maart wordt het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna stelt het college het subsidiebeleid definitief vast.

Wethouder Rob Christenhusz benadrukt het belang van deze aanpassingen: “We moeten scherp blijven kijken naar de behoeften van de Oldenzaalse samenleving. Met het vernieuwde subsidiebeleid kunnen we inspelen op basisvoorzieningen van groot maatschappelijk belang en ruimte bieden aan vernieuwende activiteiten die hierop aansluiten. Dit stelt ons in staat ons nog sterker te richten op het bereiken van een krachtige samenleving, waarin inwoners zich veilig voelen, gezond en zelfredzaam zijn en met elkaar verbonden zijn. De nieuwe aanpak zorgt ook voor meer transparantie tussen subsidiegever en -ontvanger.”

Budgetneutraal en meer kansen nieuwe aanvragers

De financiële effecten van dit beleidsplan zijn in totaliteit budgetneutraal. Voor een individuele aanvrager kunnen de wijzigingen invloed hebben op toekomstige subsidieaanvragen, zoals een mogelijk hoger of lager bedrag of een initiatief dat mogelijk niet meer in aanmerking komt voor een subsidie. Het automatisme van de toekenningen verdwijnt, waardoor het nodig wordt om nog beter te kijken naar en aan te sluiten bij de werkelijke vragen van inwoners. Ook wordt het makkelijker voor nieuwe aanvragers om een plek te krijgen tussen de bestaande aanvragers.

Nieuwe aanvragen vanaf 2025

De gemeente informeerde begin 2023 alle huidige aanvragers dat het subsidiebeleid gaat wijzigen. In 2024 wordt uitgebreide voorlichting georganiseerd, zodat alle belanghebbenden ruim op tijd op de hoogte zijn van de veranderingen en tijdig volgens het nieuwe subsidiebeleid kunnen aanvragen. De wijzigingen zijn na definitieve vaststelling door het college voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen die in de tweede helft van 2025 worden ingediend en betrekking hebben op 2026.

Inhoudelijke beleidskaders bepalend voor nieuw beleid

Bij het herziene beleid zijn lokale inhoudelijke kaders uit het Masterplan sociaal domein (2021) en het Integraal beleidskader sociaal domein (2022) en het Raadsprogramma (2022-2026) meegenomen. Het subsidiebeleid legt meer nadruk op de maatschappelijke effecten zelfredzaamheid, verbondenheid, veiligheid en gezondheid. Een natuurlijke samenhang tussen diensten van de verschillende subsidievragers zal inwoners effectiever en beter helpen. Intensievere samenwerking met strategische partners resulteert in duurzame relaties en een meer gestroomlijnde aanpak. De gemeente maakt bovendien meer gebruik van data gestuurd beleid om samenwerking te bevorderen en het gesprek aan te gaan over de impact van de interventies. Het beleidsplan is hieronder in de bijlage te vinden. Zodra het beleid gewijzigd is zijn deze updates ook op de website te vinden. Wilt u meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid? Neem dan contact op met ons via subsidies@oldenzaal.nl

Tijdlijn Subsidies Sociaal Domein Oldenzaal (onderaan ook als afbeelding).


Stap 1. Vaststelling subsidiebeleid
Q1. Aanvragers informeren over nieuw beleid en aankondigen tijdlijn en voorlichtingstraject

Stap 2. Vaststelling subsidieregeling
Q2. Scholen interne organisatie en samenstellen informatie-materialen

Stap 3. Webinar
Q3. Webinar voor alle (potentiele) aanvragers. Algemene informatie inhoud en traject

Stap 4. Workshops
Q4. Workshops voor verschillende groepen aanvragers. Aan de slag met de inhoud.

Stap 5. Gesprekken
Q1. Q2. Individuele gesprekken accountmanagers en aanvragers.

Stap 6. Subsidieregeling open
Tijdvak 1: september - 1 oktober 2025
Tijdvak 2: 1 maart - 31 maart 2026

Stap 7. Sluiting begrotingssubsidie
1 september - 1 oktober 2025

Beleidsplan subsidiebeleid sociaal domein