Groslijsten aanbestedingen

Wat is een groslijst?

De groslijstsystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Deze methode is gekozen om twee redenen. Ten eerste is vanuit een wettelijke verplichting een transparante en objectieve methode voor het selecteren van ondernemers vereist. Ten tweede wil de gemeente Oldenzaal goed presterende aanbieders belonen door het toepassen van past performance.

Tevens draagt de gemeente Oldenzaal de lokale en regionale bedrijven een warm hart toe. Door gebruik te maken van de methodiek van groslijsten, wil de gemeente lokale en regionale bedrijven ruim de kans bieden om mee te dingen naar opdrachten.

Hoe werkt een groslijst

De systematiek groslijsten is van toepassing op vaak terugkerende opdrachten, die niet geschikt zijn om op te nemen in een raamovereenkomst. Op het moment van schrijven zijn de volgende lijsten opengesteld voor aanmelding:

  1. Straatwerk en riolering: aanleg
  2. Slopen en asbestsanering
  3. Groenbeplanting: aanleg
  4. Sportvelden: aanleg
  5. Asfaltverwerking: aanleg
  6. Openbare verlichting: aanleg
  7. Speelvoorzieningen: aanleg
  8. Bodemsanering

In het document 'Notitie selectiemethode voor onderhands aanbesteden van opdrachten Gemeente Oldenzaal', vindt u meer informatie over de toegepaste systematiek en gestelde eisen.

Hoe meld ik me aan voor een groslijst?

Ondernemers kunnen zich, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanmelden voor één of meerdere groslijsten via EMVI-prestatiemeting.  Per groslijst dient u te voldoen aan de gestelde eisen en daarvoor de benodigde bewijsstukken te overleggen,  waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Wanneer u zich aanmeldt voor een groslijst, moet u zelf uw gegevens actueel houden.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij vragen over het proces, aanmelden en registreren kunt u mailen naar info@qfact.nl. Voor vragen over inkoop- en aanbesteding binnen de gemeente Oldenzaal kunt een email sturen naar info@oldenzaal.nl