Leerlingenvervoer

Ieder kind in Nederland heeft het recht en de plicht om een bepaalde periode van zijn leven onderwijs te volgen. Onderwijs is belangrijk. Het geeft kinderen een basis om later zelfstandig te kunnen functioneren in samenleving en beroep.

De meeste schoolvoorzieningen bevinden zich in de leefomgeving van het kind. In verreweg de meeste gevallen leggen kinderen dan ook de afstand naar en van school zelfstandig af of worden zij door een ouder/verzorger gebracht en gehaald. Er bestaan echter situaties waar dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als er sprake is van een handicap of de dichtstbijzijnde toegankelijke school niet in de directe woonomgeving gevestigd is. In deze gevallen kan de gemeente de vervoersvoorziening verzorgen en/of betalen. Ouders/verzorgers dienen dan wel te voldoen aan de voorwaarden die door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld in de Verordening Leerlingenvervoer Oldenzaal.

 

U kunt het aanvraagformulier voor Leerlingenvervoer ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Downloaden

U kunt de formulieren ook downloaden. Klik hier voor:

Inleveren

Zorg ervoor dat u het formulier volledig en correct invult en alle gevraagde bijlagen bijvoegt. Het formulier moet worden ondertekend door de ouders/verzorgers. U kunt het daarna inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of het formulier opsturen naar:

De gemeente Oldenzaal
Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en mailen naar: leerlingenvervoer@oldenzaal.nl.

Soms hebben we aanvullende gegevens nodig voor beoordeling van uw aanvraag. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van alle gegevens een besluit op uw aanvraag. U krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Als een vervoersvoorziening wordt toegekend, treedt deze in werking:

  • met ingang van het nieuwe schooljaar
  • met ingang van de gevraagde datum als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft. De voorziening kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 

Wanneer uw kind naar het (speciaal) basisonderwijs gaat, moet u de inkomensgegevens van de ouders/verzorgers inleveren.  Dit in verband met het eventueel heffen van een eigen bijdrage. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt géén eigen bijdrage. Er bestaan twee mogelijkheden waardoor u een eigen bijdrage dient te betalen:

  • Uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het jaar 2016 ligt boven de geldende norm € 26.100. Er wordt derhalve een eigen bijdrage gevraagd.  Het gecorrigeerd verzamelinkomen staat vermeld op het IB 60-formulier dat u opvraagt bij de belastingdienst. Van beide ouders/verzorgers, of van de ouder en de partner, moet het formulier worden bijgevoegd als het inkomen lager is dan € 26.100. Voor speciaal basisonderwijs wordt voor maximaal één kind per schooljaar een ouderlijke bijdrage gevraagd.
  • Ook wordt er een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (speciaal) basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt.

Heeft uw kind een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke beperking (cluster 1, 2, 3 of 4 indicatie), dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Voor het schooljaar 2018-2019 geldt 2016 als het peiljaar. Er geldt een inkomensgrens van € 26.100.

De afstand van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet meer zijn dan 6 kilometer voor kinderen die naar een speciale school voor basisonderwijs of een school voor basisonderwijs gaan. Voor kinderen die naar het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaan geldt geen afstandsgrens.

Als u als ouder/verzorger in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding, dan zal de gemeente in eerste instantie de vervoerskosten voor uw kind betalen op basis van het openbaar vervoer.

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Als uw kind jonger dan 9 jaar is of een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke beperking heeft en niet in staat is zelfstandig met openbaar vervoer te reizen, dan betaalt de gemeente ook de vervoerskosten van een begeleider.
  • Als uw kind vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke beperking niet in staat is met behulp van begeleiding gebruik te maken van het openbaar vervoer, dan betaalt de gemeente de vervoerskosten op basis van aangepast vervoer.
  • Als de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren en dit de meest goedkope en adequate optie is, dan kan het college hier toestemming voor geven. Het betekent dus niet dat de aanvragers automatisch aanspraak kunnen maken op eigen vervoer.
  • Als het openbaar vervoer ontbreekt, dan betaalt de gemeente de vervoerskosten op basis van aangepast vervoer.
  • Als de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt, dan betaalt de gemeente de vervoerskosten op basis van aangepast vervoer als de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder kan worden teruggebracht.
  • Als uw kind in staat is om gebruik te maken van fiets of bromfiets, al dan niet onder begeleiding, dan komt u in aanmerking voor een vervoersvergoeding op basis van de kosten van het vervoer per fiets of bromfiets.

 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de combinatie Taxi Hulshof/Taxi Nijhuis de vervoerder voor de gemeente Oldenzaal voor het leerlingenvervoer.

Taxi Hulshof / Taxi Nijhuis
Telefoon: (074) 34 94 999
leerlingenvervoer@hulshof-taxi.nl
www.hulshof-taxi.nl

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Maakt uw kind al gebruik van het leerlingenvervoer en wilt u een (adres)wijziging doorgeven, doe dit dan schriftelijk of per mail.
Mailen kan naar leerlingenvervoer@oldenzaal.nl.
Post stuurt u naar:

De gemeente Oldenzaal
t.a.v. domein Maatschappij, team O&O
Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL