Onderwijs

Oldenzaal kent verschillende soorten basisscholen, van openbaar tot speciaal basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs kan uw kind terecht op het Twents Carmel College. Deze school heeft vestigingen in Oldenzaal, Denekamp en Losser en kent verschillende opleidingen. Volwassenen die het middelbaar onderwijs of beroepsonderwijs niet hebben afgemaakt en graag opnieuw willen leren, kunnen bij ROC van Twente terecht voor volwassenenonderwijs.

Lokale educatieve agenda

De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is de gezamenlijke agenda van de besturen van de voorschoolse voorzieningen, de besturen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Oldenzaal en de gemeente Oldenzaal. In deze LEA leggen wij gezamenlijk de ambities voor het onderwijs in Oldenzaal voor de periode 2017-2020 vast. Met de LEA vervullen wij de wettelijke verplichting van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en gemeente om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Wij hebben een gezamenlijk strategisch doel geformuleerd: “Een duurzame, optimale en brede ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige in Oldenzaal”.

In de Uitvoeringsagenda LEA zijn door de voorschoolse voorzieningen, de basisscholen en het voorgezet en middelbaar onderwijs en gemeente Oldenzaal concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop de ambities op het gebied van onderwijs in Oldenzaal gerealiseerd worden.

Download hieronder de Lokale educatieve agenda.

Basisonderwijs

De gemeente Oldenzaal kent verschillende soorten basisscholen (primair onderwijs):

 • openbaar onderwijs
 • katholiek onderwijs
 • algemeen bijzonder onderwijs
 • het Vrijeschoolonderwijs
 • christelijk onderwijs
 • speciaal basisonderwijs

Lees meer over alle basisscholen op de website Ons Helpt Onsexterne-link-icoon.

Uw kind aanmelden bij een basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag hij/zij naar school. Aanmelden kan vanaf drie jaar. U ontvangt van ons een brief per post als uw kind bijna drie jaar is. U kunt uw kind dan aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Voor een overzicht van alle basisscholen in Oldenzaal verwijzen wij u naar de website Ons Helpt Onsexterne-link-icoon.  

Wanneer mag uw kind wennen en beginnen op de basisschool?

Uw kind kan instromen op de basisschool op de maandag, volgend op de dag waarop hij of zij vier jaar is geworden. Bijvoorbeeld: uw kind is op woensdag 15 januari  vier jaar geworden. Hij of zij gaat dan voor het eerst naar school op maandag 20 januari. Valt de betreffende maandag op een feestdag of in een vakantie, dan kan uw kind instromen op de eerstvolgende maandag na deze feestdag of vakantie. Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij beginnen met enkele wendagen. Vraag de school van uw keuze naar de regeling.

Meer informatie 

Meer informatie over het basisonderwijs vindt u natuurlijk ook op de website van de landelijke overheidexterne-link-icoon.

Voortgezet onderwijs

Het Twents Carmel College is een school voor voortgezet onderwijs in Noordoost Twente. De school heeft vestigingen in Oldenzaal, Denekamp en Losser en kent verschillende opleidingen: vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Hieronder vindt u informatie over de vier vestigingen van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Wilt u meer weten? Kijk dan eens op de website van het Twents Carmel Collegeexterne-link-icoon.

 • Locatie Potskampstraat
  Potskampstraat 2
  Telefoon: (0541) 53 23 33
  E-mail: potskampstraat@twentscarmelcollege.nl

  Richtingen:
  lwoo, leerjaar 1 t/m 4
  vmbo, leerjaar 3 & 4
 • Locatie De Thij
  Thijlaan 30
  Telefoon (0541) 57 27 80
  E-mail: dethij@twentscarmelcollege.nl

  Richtingen:
  vmbo, leerjaar 1 & 2
  havo/vwo, leerjaar 1 & 2
  Na twee jaar basisvorming gaan leerlingen die voor het vmbo kiezen, naar de locatie Potskampstraat. Daar volgen ze de leerjaren 3 en 4. Leerlingen die voor de havo of het vwo kiezen gaan naar de Lyceumstraat. Daar volgen ze de leerjaren 3, 4, 5 & 6 indien van toepassing. 
 • Locatie Lyceumstraat
  Lyceumstraat 36
  Telefoon: (0541) 51 20 66
  E-mail: lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl

  Richtingen:
  havo, leerjaar 3, 4 & 5
  vwo, leerjaar 3, 4, 5 & 6
 • Afdeling Praktijkonderwijs
  Leliestraat 1
  Telefoon: (0541) 53 29 76
  E-mail: praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl

Volwassenenonderwijs

Het volwassenonderwijs richt zich op mensen van 18 jaar en ouder die door omstandigheden (te) weinig opleiding hebben gehad. Via het volwassenenonderwijs is het mogelijk verschillende opleidingen en cursussen te volgen. Deze kunnen helpen bij bijvoorbeeld leerachterstanden of betere kansen op het vinden van een baan. Het Regionaal Opleiding Centrum (ROC) van Twente verzorgt de opleidingen en cursussen in het volwassenenonderwijs in Oldenzaal. Bent u inwoner van Oldenzaal? Heeft u maar enkele jaren middelbare school of beroepsonderwijs gevolgd? En wilt u graag opnieuw leren? Dan kunt u zich inschrijven. Ook als u geen diploma heeft.

Op de website van het ROCexterne-link-icoon vindt u meer informatie over het Educatief Centrum van Oldenzaal. Voor vragen of meer informatie kunt bellen met (074) 850 32 00 of een e-mail sturen naar info@rocvantwente.nl.