Leerplicht

Waarom de leerplicht?

Je staat sterker in de maatschappij met een goede opleiding en een diploma op zak. In Nederland hebben we daarom de leerplicht. Dit betekent dat iedereen een bepaalde periode van zijn leven naar school moet. Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Een kind dat bijvoorbeeld op 6 januari zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, is vanaf de eerste schooldag van de maand februari leerplichtig.

Tot welke leeftijd geldt de leerplicht?

Alle jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Direct aansluitend gaat dan de kwalificatieplicht gelden voor alle jongeren die dan: nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben (havo/vwo/mbo niveau 2 diploma). De kwalificatieplicht hoeft echter niet te betekenen dat leerlingen vijf dagen in de week in de schoolbanken moeten zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken een startkwalificatie te behalen. De beroepsbegeleidende leerweg in het mbo is daarvan een voorbeeld. Juist deze combinaties van leren en werken zijn een uitkomst voor een deel van de 16-, 17- en 18- jarigen.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Het toezicht op de leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij wijzen voor de uitvoering van dit toezicht een leerplichtambtenaar aan. De leerplichtambtenaar controleert of leerplichtigen in de woongemeente ingeschreven staan bij een school / instelling en pakt het schoolverzuim aan. Zodra een school melding van schoolverzuim doet, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in naar de reden achter het verzuim. Hij neemt contact op met de leerling, de ouders / verzorgers en de school. Allereerst probeert hij met alle betrokkenen tot een oplossing te komen die leidt tot geregeld schoolbezoek van de leerling. Lukt dat niet, of treedt herhaling op, dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing uitdelen of een proces-verbaal opmaken.

Lees meer in de folder leerplicht.

Regionale Meld en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Jongeren tot 23 jaar die voortijdig de school verlaten en die niet over een startkwalificatie beschikken, worden gemeld bij de RMC-coördinator. Deze probeert de voortijdig schoolverlater weer zo goed mogelijk te laten terugkeren in het onderwijs, eventueel in combinatie met stage of werk, of te begeleiden richting de arbeidsmarkt.

Lees meer in de flyer RMC.