Nieuwe Visie Wonen, welzijn en zorg Oldenzaal 2030

16 april 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

De komende jaren staat de gemeente Oldenzaal voor de uitdaging om een thuis te blijven bieden voor iedereen. Ook als iemand zorg of ondersteuning nodig heeft. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal nu een nieuwe Visie Wonen, Welzijn en Zorg Oldenzaal 2030 aan de raad voorlegt. 

De komende jaren is sprake van vergrijzing, personeel- en woningtekort. De vraag naar specifieke woningen groeit; voor ouderen, voor mensen met een beperking, of mensen die tijdelijk hulp of zorg nodig hebben. Of bijvoorbeeld voor jongvolwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen. Dat vraagt om een krachtige aanpak door de woon-, welzijn- en zorgpartijen in Oldenzaal. Vandaar deze nieuwe gezamenlijke visie op het wonen voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De partijen werken samen aan drie belangrijke opgaven: zo zelfstandig mogelijk wonen, samen behulpzaam in de buurt en zorg voor mensen die het echt nodig hebben. Deze visie en de uitvoeringsagenda zijn tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, welzijnspartijen, (zorg)professionals, zorgorganisaties en de woningcorporatie.

Uitdaging

Wethouder Murat Yildirim is blij dat alle betrokkenen de urgentie voelen en hier de schouders onder willen zetten: “Al sinds 2019 hebben wij in onze gemeente een woonzorgvisie, omdat we het belangrijk vinden dat er goede huisvesting en een goede leefomgeving is voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Het is fijn wonen in Oldenzaal en we willen een thuis blijven bieden voor iedereen. Er zijn dus meer geschikte woningen nodig, in een vertrouwde omgeving en met de juiste zorg. Dat kunnen we realiseren door een goede combinatie van de inzet van wonen, zorg en welzijn. De nieuwe visie geeft ons daarvoor de handvatten. Na het raadsbesluit hierover willen we met alle partijen de start markeren en dan kan na de zomer iedereen aan de slag met de uitwerking.”

Visie sluit aan bij lokale, regionale en landelijke kaders

Het college heeft ook ingestemd met de Regionale woonzorgvisie Twente en het afsprakenkader ouderenhuisvesting van de provincie Overijssel. De voorgestelde visie sluit nauw aan bij het raadsprogramma ‘Samen vooruit, juist nu: 2022-2026’, waarin het streven naar inclusie en het recht op wonen centrale pijlers zijn. Het aanpakken van de vergrijzing vormt een belangrijk onderdeel van dit programma, gezien de toenemende vraag naar passende huisvesting en zorg. Daarnaast anticipeert de visie op regionale en landelijke beleidskaders. Denk aan de wetgeving rondom volkshuisvesting en het programma voor wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).