Onderzoek drugsgebruik

De gemeente Oldenzaal heeft onderzoek laten doen naar drugsgebruik onder jongeren (tot 18 jaar oud) en jongvolwassenen (tussen 18 en 27 jaar oud). Het Trimbos-Instituut is ingeschakeld om dit aan de hand van deskresearch, interviews en focusgroepen te doen. 
Daarnaast geeft het rioolwateronderzoek dat door wateronderzoeksinstituut KWR is uitgevoerd inzicht in het totale drugsgebruik in de gemeente Oldenzaal.

Drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen

Uit het deskresearch dat het Trimbos-Instituut heeft gedaan komt naar voren dat het drugsgebruik van jongeren (tot 18 jaar) uit Oldenzaal vergelijkbaar lijkt met dat van jongeren in de regio Twente: jongeren die gebruiken, gebruiken met name cannabis.
Wanneer jongvolwassenen(tussen 18 en 27 jaar) drugs gebruiken, gebruiken zij met name cocaïne, xtc en sommigen cannabis. 

Factoren die drugsgebruik beïnvloeden 

Professionals, ouders, jongeren en jongvolwassenen geven aan dat verschillende factoren  drugsgebruik bevorderen: de makkelijke verkrijgbaarheid, lage prijzen van drugs ten opzichte van alcohol, groepsdruk of de behoefte om te willen experimenteren. Verder is het alcoholgebruik onder jongeren in deze regio hoog in vergelijking met andere Nederlandse jongeren, dit zou drempelverlagend kunnen werken.

Rioolwateronderzoek in Oldenzaal

Het rioolwater bevat onder andere resten van drugs die gebruikt zijn door de totale bevolking in het gebied. Een week lang is door KWR iedere dag een monster genomen uit de Oldenzaalse waterzuiveringsinstallatie (verzorgingsgebied van ongeveer 44.000 mensen). Het rioolwateronderzoek richtte zich op zes soorten drugs: amfetamine (speed), MDMA (ecstasy), methamfetamine (crystal meth), 3-MMC/4-MMC, cocaïne en cannabis.

De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met andere gemeenten in Nederland waar rioolwateronderzoek heeft plaatsgevonden.
De resultaten laten zien dat het gebruik van de gemeten drugs in Oldenzaal over het algemeen beperkt is (en dat van crystal meth niet boven de meetbare grens uitkomt). Het gebruik van de stimulerende drugs amfetamine, 3-MMC en 4-MMC is zeer laag. Dat geldt ook voor het gebruik van cannabis.
Wat betreft cocaïne en MDMA (ecstasy) zijn de resultaten lager of vergelijkbaar met de metingen in andere gemeenten die bekend zijn. Ook in Oldenzaal worden deze drugs met name in het weekend gebruikt.

Samenvatting uitkomsten

  • In de week dat er rioolwateronderzoek is gedaan in de gemeente Oldenzaal was de consumptie van de diverse gemeten drugs relatief beperkt (en bij methamfetamine onder de detectiegrens) en werden er geen uitzonderlijke resultaten gevonden.
  • In vergelijking tot andere gemeenten waar rioolwateronderzoek is gedaan lag de consumptie van de gemeten drugs in Oldenzaal vaak lager.
  • In grote lijnen komen de resultaten overeen met de resultaten van het deskresearch dat is gedaan binnen het Scanner onderzoek.
  • Cocaïne en MDMA worden vooral in het weekend gebruikt.
  • Bepaalde zorgen die worden geuit over het gebruik rondom cannabis en 3-MMC door jongeren in de gemeente Oldenzaal worden niet bevestigd aan de hand van de resultaten uit het rioolwateronderzoek.
  • De huidige resultaten van het rioolwateronderzoek zijn minder zorgelijk dan het beeld dat er wordt geschetst door enkele geïnterviewden bij het Scanneronderzoek -met name als het gaat om 3-MMC en cannabis-.