De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij ziet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente.

Voorzitter van raad en college

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen, hij heeft geen stemrecht in de raad. Als voorzitter zorgt hij voor de orde tijdens de vergadering. De burgemeester kan in het college zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Stukken die van het college uitgaan worden in principe door de burgemeester ondertekend.

Eigen taken en bevoegdheden

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester is lid van het bestuur van de regionale brandweer en heeft het gezag over de politie in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Tevens is de burgemeester lid van het bestuur van de politieregio en heeft hij taken en bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het regiokorps.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Cultureel erfgoed
 • Handhaving fysieke leefomgeving
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Facilitaire zaken en informatievoorziening
 • Communicatie en pr
 • Representatie
 • Internationale samenwerking
 • Regionale samenwerking

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Districtelijk Veiligheidsoverleg
 • Voorzitter gezagsdriehoek basisteam NO Twente
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsoverleg Politie Oost Nederland - District Twente
 • Lid stuurploeg district Twente (politie, OM, RIEC, belastingdienst)
 • Lid bestuurlijke regionale programmaraad ondermijning
 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Omgevingsdienst Twente
 • Lid dagelijks bestuur Euregio
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Werkprojecten Oldenzaal
 • Lid ALV Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A.
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg
 • Portefeuillehouder Middelen Veiligheidsregio Twente

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Oudheidkamer Twente (onbezoldigd)
 • Secretaris bestuur stichting Twentsche Courant (onbezoldigd)
 • Bestuurslid stichting OverijsselAcademie (bezoldigd)
 • Bestuurslid Uitgeverij Twentse Media (onbezoldigd)