Social return

De gemeente wil de inzet van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vergroten. Dat doen we onder andere via social return. Ondernemers die voor de gemeente Oldenzaal werken, zijn verplicht of worden gestimuleerd bij de uitvoering van hun opdrachten kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Met als doel hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Kwetsbare groepen

Besteedt u minimaal 5% van de aanneemsom voor werk, stages of opleidingsplaatsen aan de doelgroep, dan voldoet u aan de eis voor social return. Dit percentage is 2% indien de loonsom minder is dan 30% van de totale opdrachtwaarde. De doelgroep bestaat uit:

  • Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan zes maanden werkloos/werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
  • Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
  • Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.

Premiekorting en subsidie

Vaak zijn er ondersteunende instrumenten beschikbaar wanneer u kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn er premiekortingen beschikbaar als u ouderen of arbeidsgehandicapten in diens neemt, of u medewerkers een (gekwalificeerde) opleiding laat volgen. Ook bieden de gemeente en het UWV verschillende vormen van ondersteuning, zoals no risk polissen, loonkostensubsidie, loondispensatie en begeleiding bij het werk.