Afkoppeling regenwater

De gemeente wil schoon regenwater zoveel mogelijk scheiden van het vuile afwater via een gescheiden rioolstelsel. Doel van het afkoppelen van het regenwater is:

  • het minder mengen van schoon water met afvalwater;
  • minder druk op de zuiveringsinstallatie;
  • overtollig water buiten de stad brengen om wateroverlast in de stad zoveel mogelijk te voorkomen.

Een gescheiden rioolstelsel 

De gemeente werkt aan de realisatie van regenwaterriolen, de zogeheten vijf ‘Blauwe Aders’. Straten, buurten en gebouwen worden op deze aders aangesloten. De aders A t/m E bevinden zich in het centrum, de aders C en D vormen gezamenlijk de afvoer van het water.

In straten waar een Blauwe Ader loopt, worden de woningen aangesloten op het gescheiden riool. Het afvalwater uit de keuken, toilet en douche wordt dan nog steeds via het vuilwaterriool naar de zuiveringsinstallatie geleid. Het schone regenwater wordt echter via het regenwaterriool naar de rand van de stad geleid. Hier wordt het in beken geloosd. De aansluiting gebeurt daar waar dit mogelijk is bovengronds, zodat de kans op foute aansluitingen (vuilwaterafvoer op het regenwaterriool of andersom) verkleind wordt. Het gescheiden aanleggen van het riool voeren we waar mogelijk tegelijkertijd uit met geplande (riool)werkzaamheden. Hierdoor probeert de gemeente de overlast te beperken.

Wat mag niet?

Is uw woning aangesloten op het gescheiden riool, dan mag er geen vuilwater in de straat- en trottoirkolken worden gestort. Dus geen emmertje met sop, verfresten of ander afval. De nieuwe kolken in de straat zijn alleen bedoeld voor schoon regenwater. Was uw auto bij voorkeur bij een autowasstraat. Als u toch in de straat wilt wassen, gebruik dan biologisch afbreekbare zeep. Probeer daarnaast het gebruik van uitlogende materialen, zoals zinken dakgoten, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding, te voorkomen. Gebruik bij voorkeur kunststof of behandel het uitlogende materiaal met een coating.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het afkoppelen van regenwater en hoe u dat zelf kunt doen? Kijk dan eens op onderstaande websites:

  • RIONEDexterne-link-icoon: Kenniscentrum voor alles wat met riolering te maken heeft.
  • Of lees de informatie in de bijlage