Biodiversiteit: wat doen wij als gemeente?

In de gemeente Oldenzaal is volop natuurschoon te vinden. Daar zijn we niet alleen trots op, maar ook heel zuinig. Want een groener Oldenzaal is een mooier Oldenzaal. Het beschermen en bevorderen van biodiversiteit is dan ook een belangrijk speerpunt voor onze gemeente. Zo zorgen we voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor onze planten, onze dieren én voor u als inwoner.  

In de afgelopen jaren hebben we verschillende stappen gezet om verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. Zo gebruiken we geen chemische middelen bij het bestrijden van onkruid en maaien we de bermen en wadi’s op momenten die gunstig zijn voor de flora en fauna. Ook gebruiken we steeds vaker elektrische voertuigen en gereedschappen voor het beheer en onderhoud van openbare ruimtes om de uitstoot van CO2 en geluidsoverlast te beperken.

Initiatieven

Hieronder leest u meer over onze initiatieven om de biodiversiteit in de gemeente Oldenzaal te beschermen en bevorderen.

Vergroening in de stad

Bij de (her)inrichting van openbare ruimtes, plant de gemeente Oldenzaal zoveel mogelijk verschillende soorten bomen, struiken en planten. Daarbij kiezen we bewust voor soorten die veel insecten aantrekken. Daar waar mogelijk vervangen we beton door groen. In 2020 stelde de provincie 110 bomen beschikbaar voor de gemeente Oldenzaal. Deze zijn op verschillende plekken geplant in Oldenzaal. Dit doen we niet alleen omdat een groen Oldenzaal een mooi Oldenzaal is, maar ook omdat bomen bijdragen aan minder hittestress en andere gevolgen van klimaatverandering

Ecologisch maaien

Ecologisch maaien houdt in dat we rekening houden met de verschillende grassen- en plantensoorten. Dit betekent dat we op bepaalde plekken vaker maaien dan op andere plekken en daarbij heel goed kijken wat de biodiversiteit in onze gemeente ten goede komt. Zo maaien we vroege bloeiers als boerenwormkruid, speenkruid en fluitenkruid eind juni. Een eventuele tweede maaigang vindt begin oktober plaats, om late bloeiers als koninginnenkruid een kans te geven. Door ecologisch te maaien en het maaisel direct af te voeren, krijgt vooral de kruidige en bloemrijke vegetatie meer kans. Veel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals verschillende soorten wantsen, gaasvliegen, zweefvliegen, roofkevers en sluipwespen zijn hierbij gebaat.

Concreet betekent dit dat er binnen de bebouwde kom beperkt wordt gemaaid: veelal één keer rond juni en één keer rond september. Op locaties waar de veiligheid in het gedrang dreigt te komen, sturen wij bij. Het aantal maaibeurten is afhankelijk van het groeiseizoen. Buiten de bebouwde kom blijft het maaien gelijk; dit doen we twee keer per jaar. En natuurlijk maaien we de speeltuintjes, trapveldjes, bij scholen en de hondenlosloopgebieden gewoon 20 tot 30 keer per jaar. Want kinderen (en honden) moeten natuurlijk wel kunnen blijven spelen.

Op de overzichtskaartexterne-link-icoon kunt u zien wanneer en hoe vaak het gras in uw woonomgeving wordt gemaaid. Ook zijn er veel gestelde vragenexterne-link-icoon over ons maaibeleid.

Bosplantsoen

Onderzoek toont aan dat investeren in biodiversiteit loont. Op verschillende plaatsen in de gemeente, hebben we bloemrijk gras en verschillende planten-, bomen- en struikensoorten geplant. Denk aan het bosplantsoen aan de Schipleidelaan, de Cato Elderinklaan of de Operalaan.  Dit doen we om onze leefomgeving te verbeteren. Daarnaast draagt het planten van nieuwe bomen, struiken en heestersoorten bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Schuilplekken

Om te overleven in de winter en om zich te kunnen voortplanten, hebben insecten, vogels en andere dieren schuilplekken nodig. Een simpele, maar effectieve manier om de biodiversiteit te stimuleren, is het bewust laten liggen van stapels dood hout, takkenrillen of composthopen van maaisel of bladeren. Omdat dit niet overal mogelijk of wenselijk is, doen we dit als gemeente uiteraard alleen op plekken waar dit redelijkerwijs kan. Denk aan het park aan de Vondellaan, de Schipleidelaan en langs de rondweg bij de brandweerkazerne. 

Global goals

In de gemeente Oldenzaal beschermen, herstellen en bevorderen we het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheren we onze bossen duurzaam en roepen we het verlies van biodiversiteit een halt toe. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.