Erfafscheiding

Een erfafscheiding of erfafsluiting is de begrenzing van het ‘erf', uw perceel. De erfafscheiding kan een natuurlijke vorm hebben (een haag of heg), of een constructie zijn (een schutting of hekwerk).

Of u een erfafscheiding vergunningvrij kunt plaatsen vindt u in de folder erf- en perceelsafscheidingenexterne-link-icoon.

Bijzonderheden

Bepalen eigendomsgrens

Wilt u weten waar de eigendomsgrens ligt tussen u en uw buren? Dan kunt u contact opnemen met het Kadasterexterne-link-icoon, telefoonnummer (088) 183 22 00. U kunt volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek bij de rechter vorderen dat uw buren meewerken aan het oprichten van een scheidslijn.

Beschadiging  door buren

Ernstige beschadiging van uw erfafscheiding is in principe een inbreuk op het eigendomsrecht. Wij adviseren u om met uw buren tot een schikking te komen. Lukt dit niet, dan kunt u naar de rechter. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Houdt u er rekening mee dat de rechter alleen schadevergoeding toekent of beveelt tot herstel als de beschadiging ernstig is. Dan moet u denken aan het volgende:

  • De erfafscheiding kan niet meer dienst doen als erfafscheiding;
  • De erfafscheiding is zo erg aangetast dat de levensduur veel korter is geworden;
  • De beschadiging is zo groot dat het niet acceptabel is om de erfafscheiding met beschadiging te laten staan.

Een erfafscheiding als gemeenschappelijk eigendom

De erfafscheiding is in de regel gemeenschappelijk eigendom. Ook als het midden van de muur, haag of schutting niet samenvalt met de erfgrens. Er zijn echter twee uitzonderingen:

  • De erfafscheiding is zo gebouwd dat duidelijk zichtbaar is dat hij bij één erf hoort, door schuine kanten, steunberen enz;
  • De erfafscheiding is door één partij volledig betaald of de rechten uit het gemeenschappelijk eigendom zijn aantoonbaar overgenomen door één partij.

Uw rechten bij een nieuwe erfafscheiding

Kunt u het eens worden met uw buren over het aanbrengen van een erfafscheiding, dan kunt u de afscheiding met het hart op de erfgrens plaatsen, op gemeenschappelijke kosten en voor gemeenschappelijk onderhoud. Deze erfafscheidingen zijn gemeenschappelijk eigendom, dus van u en uw buren samen. U heeft dan een zogenaamde mandelige erfafscheiding. Géén van de buren kan op eigen initiatief de erfafscheiding veranderen of weghalen. Dit moet altijd in onderling overleg gebeuren. Als de erfafscheiding een muur is, mogen beide buren de muur gebruiken om tegenaan te bouwen.

Als het samen niet lukt
Kunt u het niet eens worden met de buren over een gemeenschappelijke erfafscheiding? Dan kunt u de erfafscheiding op uw eigen grond plaatsen. Het is dan uw eigendom (als u de woning huurt, is de erfafscheiding eigendom van uw verhuurder). De fundering moet dan ook helemaal aan uw kant liggen. De achterkant van de erfafscheiding mag op de erfgrens staan. De buren moeten toestaan, dat u op hun grond komt om onderhoud te plegen.

De buren mogen deze erfafscheiding, die géén gemeenschappelijk eigendom is, niet schilderen, aansmeren, veranderen of iets dergelijks. Ook mogen zij er geen gaten in boren, bloembakken aan ophangen, klimplanten tegen laten groeien, tenzij u daarvoor toestemming geeft.

Als de buren tegen uw erfafscheiding aan willen bouwen, hebben ze daarvoor uw toestemming nodig (als u de woning huurt, hebben ze toestemming van de verhuurder nodig. Komt de toestemming niet, dan zullen de buren een eigen muur moeten bouwen, op eigen grond.

Als u een geschil heeft met uw buren over de erfafscheiding adviseren wij u om met uw buren tot een schikking te komen. Hier is sprake van een privaatrechtelijke situatie waarbinnen de gemeente geen bevoegdheden heeft. Lukt dit niet, dan kunt u naar de rechter. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
Ook kunt u contact opnemen met de Jurofoon. Dit kan elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0900-1411 (€0,68 per minuut).

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11