build-reside iconHerontwikkeling Jacob Catsstraat en Bernard van Meursstraat

Zorgorganisatie Aveleijn, WBO Wonen en de gemeente Oldenzaal werken samen aan de herontwikkeling van de Bernard van Meursstraat en de Jacob Catsstraat. Dit plan is opgesteld in het verlengde van de wijkvisie de Thij (2008), waarin de herontwikkeling van dit gebied is aangeduid.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de Jacob Catsstraat en de Bernard van Meursstraat komt een woongebouw met 24 wooneenheden voor cliënten van zorgorganisatie Aveleijn en 18 huurwoningen voor WBO Wonen (6 patiowoningen en 2 bouwblokken met elk 6 eengezinswoningen). Daarnaast had de gemeente het plan om de bestaande gymzaal naast basisschool de Maten te vervangen door een grotere dubbele sporthal. Helaas kan deze sporthal vooralsnog niet gebouwd worden wegens bezuinigingen. De gemeente houdt de opties open om dit alsnog op een later moment te realiseren.

Bestaande en nieuwe situatie

In de bijeenkomst op 4 februari 2020 heeft u de bouwplannen in kunnen zien en hierop kunnen reageren. Er worden een woongebouw met 24 wooneenheden voor cliënten van Aveleijn en in totaal 18 huurwoningen voor WBO Wonen gebouwd. Het ontwerp van de buitenkant van de gebouwen is klaar. De punten uit de bewonersavond zijn hierin zo veel mogelijk verwerkt. Mocht u nog andere opmerkingen hebben, dan horen wij graag van u. Onder aan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • De bouwhoogte van de rijwoningen voor WBO Wonen is verlaagd van ca. 9 naar ca. 6 m (door de asymmetrische kap om te zetten in een plat dak).
 • Bij het gebouw voor Aveleijn is het zadeldak gewijzigd in een asymmetrische kap. Hiermee oogt het dak aan de van Meursstraat minder hoog.
 • De voorkant van de gevels van de rijwoningen zijn verder uitgewerkt en voorzien van strakke / moderne details.
 • Er zijn extra parkeerplaatsen toegevoegd en de parkeervoorzieningen zijn meer gespreid geplaatst en krijgen een groene uitstraling.
 • Er is aandacht voor de groeninrichting: dode en enkele overlast gevende bomen worden verwijderd en jonge bomen worden terug geplant.
 • De installaties in de gebouwen zijn geluidsarm en duurzaam.
 • Aveleijn heeft een inventarisatie opgesteld naar de verkeer- en parkeeroverlast aan de Jacob Catsstraat. Op basis van een recente inventarisatie bij De Marke blijkt het volgende: Dagelijks komen er 5 personenbusjes 's morgens en 's middags de cliënten halen en brengen. Deze busjes zijn er nooit tegelijk, ze parkeren op de brede oprit naar de Marke en staan niet aan de straat geparkeerd. Daarnaast staan er van het personeel gemiddeld 6 tot 7 auto’s aan de kant van de Marke geparkeerd en niet in de parkeerhavens aan de andere kant van de straat; een uitzondering daargelaten. Bezoekers zijn er mogelijk tussen 09.00 – 16.00 uur en deze parkeren in de parkeerhavens; in dit tijdvak zijn de meeste parkeerhavens vrij.
 • De gemeente heeft onderzocht hoe de parkeerruimte in de Jacob Catsstraat aan de zijde van de Marke het best ingericht kan worden: 1. haaks parkeren toevoegen.  2. parkeerhaven met langsparkeren toevoegen.  3. belijning / witte strepen toevoegen.  4. geen wijzigingen. De verkeersveiligheid en de resterende netto parkeerruimte scoren het best bij optie 4, geen wijzigingen.

Impressies zorgwoningen

*De afbeeldingen zijn sfeerimpressies. Dit is een weergave van het ontwerp op dit moment.

De nieuwe gebouwen gaan een eenduidige, heldere en universele uitstraling krijgen. Hierdoor is onder andere naast bovenstaande aanpassingen gekozen voor:

 • bebouwing die past in een groene omgeving;
 • warme kleuren en rijke decoratie in het metselwerk in combinatie met houtaccenten, om te zorgen voor eenduidigheid en verbinding in de uitstraling en voor levendigheid in de variatie;
 • een entree om de hoek en uitgebouwde woonkamer bij de hoekwoningen van WBO Wonen. En het doortrekken van de hoge gemetselde schutting. Hierdoor ziet het gebouw er als een geheel uit.

Waarom gaat dit gebeuren en wat betekent dat voor mij?

In de Wijkvisie de Thij (2008) is het plangebied aangeduid als ontwikkelingslocatie, waarvan destijds is aangegeven dat de herontwikkeling over ongeveer 10 jaar zou worden opgepakt. Inmiddels heeft WBO Wonen aangegeven dat de woningen technisch en functioneel verouderd zijn, en (daardoor) moeilijk te verhuren. Met de vervangende nieuwbouw wordt een kwalitatieve inhaalslag gemaakt. Daarnaast heeft Aveleijn aangegeven dat dringend vervanging nodig is van haar woningen aan de Citadel. De locatie aan de van Meursstraat is daarbij uitermate geschikt omdat deze naast dagopvang ‘de Marke’ van Aveleijn ligt en de beide voorzieningen elkaar daarbij wederzijds kunnen versterken.

Om de herontwikkeling van de locatie Catsstraat - Bernard van Meursstraat mogelijk te maken worden  de 26 leegstaande seniorenwoningen gesloopt. Zoals gebruikelijk bij WBO Wonen, heeft zij haar huurders naar goede vervangende woonruimte begeleid.

Omwonenden kijken op den duur uit op nieuwe gebouwen aan de overkant van hun straat. Tijdens het bouwen wordt geprobeerd de overlast van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Wie maken de plannen?

Zorgorganisatie Aveleijn, WBO Wonen, de gemeente Oldenzaal en BDG architecten werken samen aan dit bouwplan.

Planning en agenda

 1. De bestemmingsplanprocedure is gestart. In het bestemmingsplan staan een visuele weergave van het plan en de bouw- en gebruiksmogelijkheden met de bijhorende regels en voorschriften van de locatie. Met ingang van 16 juni 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan “De Thij 3e partiële herziening Catsstraat -van Meursstraat” acht weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
  Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Jacob Catsstraat – Bernard van Meursstraat. Ter vervanging van 26 leegstaande, verouderde seniorenwoningen van de WBO, omvat dit bouwplan 24 zorgeenheden, 6 patiowoningen en 12 rijwoningen en een planologische reservering van een maatschappelijke doeleinden bestemming.

  Inzagetermijn

  In aanvulling op de wettelijke termijn is gekozen om met ingang van 16 juni 2021 het ontwerpplan acht weken lang, tot en met 10 augustus 2021 ter inzage te leggen. Tot en met 10 augustus 2021 kon men schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. 

  Bestemmingsplan inzien/bekijken

  1. Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan, kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via bouwloket@oldenzaal.nl. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen. Ook  kunt u het plan bekijken via  http://www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0173.BP08032-on01.

  Direct omwonenden hebben een brief ontvangen bij de start van de bestemmingsplanprocedure.

 2. Het inrichtingsplan is opgesteld. Daarin staat hoe de openbare ruimte tussen de bebouwing wordt ingericht met bijvoorbeeld het soort bestrating, groen en straatmeubilair. Wij hebben hierbij veel opmerkingen van de bewonersavond van februari 2020 verwerkt.

 3. In de 2e helft van 2021 staat de sloop van de woningen gepland.

 4. Begin 2022 verwachten we te starten met bouwwerkzaamheden.

Meer informatie en contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Huub Reerink, projectleider gemeente Oldenzaal, bereikbaar per email op h.reerink@oldenzaal.nl of telefonisch (0541) 58 81 76. Heeft u vragen over de praktische uitvoering van dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Maik Koopman via telefoonnummer 06 - 31 00 33 35 of e-mail maik@buro-twin.nl

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier