Inspreken

Inspreken bij een Politiek Forum

Wist u dat u als inwoner kunt inspreken bij een Politiek Forum van de raad?

De raads- en forumleden van de gemeente Oldenzaal horen graag van u wat u vindt van de voorstellen waarover zij dienen te beslissen. Het is hiervoor mogelijk om in te spreken bij een Politiek Forum. De agenda van het Politiek Forum vindt u op de gemeente website en in de KOM.

Regels voor het inspreken

  • Het secretariaat van de griffie spreekt van tevoren met u af hoe u kunt inspreken tijdens het Politiek Forum;
  • Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens een raadsvergadering;
  • U heeft tijdens het Politiek Forum een maximale spreektijd;
  • De voorzitter van de vergadering kan u als spreker onderbreken.

Een aantal onderwerpen zijn uitgezonderd van het spreekrecht

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • een besluit van het gemeentebestuur waar zienswijzen voor kunnen of konden worden ingediend;
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een onderwerp waarover een klacht kan of kon worden ingediend;
  • een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter eerder al voldoende aan de orde is geweest. 

Als u wilt inspreken, is het wenselijk als u zich uiterlijk twee werkdagen van te voren aanmeldt bij de griffie via (0541) 58 81 29 of griffie@oldenzaal.nl. Meld daarbij op welke datum en bij welk onderwerp u wilt inspreken.