youth-family iconJeugd en Zorg

Wanneer uw kind niet goed in zijn vel zit, dan bent u als ouder of opvoeder degene die hem of haar als eerste probeert  te helpen. Er kunnen problemen zijn in uw gezin, waardoor uw kind boos of verdrietig is. Of misschien heeft uw kind problemen op school, luistert het niet naar de leerkracht of sluit het zich af. Hebt u vragen waar uw omgeving geen antwoord op heeft? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij de school of opvangorganisatie van uw kind. Andere instanties die met u mee kunnen denken zijn www.loes.nl, het consultatiebureau, jeugdgezondheid 0 tot 19 jaar, het Sociaal plein of uw huisarts.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. De gemeente heeft  plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden aan jongeren die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Om aan deze plicht te kunnen voldoen wij een beleidsplan en een verordening opgesteld. 

Praktijkondersteuner Jeugd

De gemeente Oldenzaal heeft een samenwerking met een aantal Oldenzaalse huisartsen en Mediant voor de praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd). Een praktijkondersteuner jeugd is gespecialiseerd in problematiek die zich bij kinderen, jongeren of binnen gezinnen afspeelt. U kunt hierbij denken aan opvoedingsproblemen, psychosociale klachten, psychosomatische klachten, alcohol- en drugsgebruik. De POH Jeugd ondersteunt de huisarts in de jeugdhulp voor kinderen-jongeren van 0 tot 18 jaar.

Waarom praktijkondersteuning jeugd?

Psychosociale problemen komen veel voor bij kinderen: ongeveer een op de zes kinderen heeft zulke problemen. Om deze jongeren van betere zorg te kunnen voorzien, is een aantal huisartsen in Oldenzaal samen met Mediant en de gemeente de pilot ‘praktijkondersteuner jeugd’ gestart. Het doel van deze pilot is om laagdrempelige en goede zorg te bieden aan kinderen en jongeren. Dit doen we dichtbij en in hun vertrouwde omgeving. We vergroten door deze samenwerking de kans op vroegtijdige behandeling en kunnen hiermee de klachten verminderen. Op deze manier is het mogelijk het kind of de jongere en het gezin in de eigen huisartspraktijk te behandelen. Vanaf september 2017 is het van start gegaan, als deze manier van werken goed gaat lopen dan zal het mogelijk ook in de andere huisartsenpraktijken van start gaan.

Wat kan de POH Jeugd voor u betekenen?

De POH Jeugd neemt de tijd om met u de hulpvraag of het probleem helder te krijgen. Het kan zijn dat zij zelf een kortdurende behandeling biedt of dat zij u doorverwijzen naar een jeugdconsulent of passende jeugdhulp. De POH Jeugd zal afstemming hebben met de huisarts wanneer er een verwijzing wordt gedaan naar jeugdhulp. Verder kan de POH Jeugd met uw toestemming afstemmen met school, jeugdarts of andere betrokkenen over een oplossing voor uw hulpvraag.

Afspraak maken?

Via de huisartsenpraktijk kunt u een afspraak maken met de POH Jeugd.  Zowel de ouder als de jeugdige kan deze afspraak maken. De volgende huisartspraktijken doen mee aan de pilot:

Sociaal plein en team Jeugd en Zorg

Komt u er met hulp van uw omgeving of bovenstaande organisaties niet uit, dan kunt u terecht bij het Sociaal plein Oldenzaal. Op het Sociaal plein vindt u alle deskundigheid over maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen en ook ondersteuning in het kader van de Jeugdwet. Het team Jeugd en Zorg van de gemeente en andere professionals ondersteunen u en uw netwerk bij het vinden van oplossingen voor uw hulpvragen.

Hoe helpen wij uw gezin?

Wanneer er binnen uw gezin een hulpvraag is, dan kunt u met ons een afspraak maken. U kunt iemand meenemen die u kan ondersteunen en mee wil denken. Tijdens dit gesprek bespreken we uw hulpvraag. Daarnaast stellen we u de vraag wie het nog meer belangrijk vind dat het goed gaat met uw gezin, bijvoorbeeld vrienden, familie, buren en instanties. Deze mensen worden gezamenlijk met u uitgenodigd om een familiegroepsplan te maken. In dit plan staat beschreven wat er nodig is om situatie te verbeteren. Bij het opstellen en uitvoeren van uw plan hebt u een vaste contactpersoon. Ook wanneer er sprake is van meerdere hulpverleners. Hij of zij begeleidt u en kan uw vragen tijdens de uitvoering van het plan beantwoorden.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die uw kind of uw gezin krijgt en dat u met vragen of klachten zit. Probeer hier dan eerst over in gesprek te gaan met de betreffende hulpverlener. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Allereerst luistert hij of zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval neemt de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus. Hij of zij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtenbrief en bij een gesprek met de gemeente of de betreffende jeugdzorginstelling. Het AKJ is er voor alle cliënten die te maken hebben met de Jeugdzorg en onder de Jeugdwet vallen. Jongeren, ouders én verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte landelijke stichting (het AKJ) en is dus niet in dienst van een de gemeente of een jeugdzorginstelling.

De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn te bereiken via het landelijke telefoonnummer 088-555 1000, via e-mail: info@akj.nl, via het contactformulier op hun website of door te chatten via www.akj.nl. Op de website kunt u bovendien meer informatie vinden over wat een vertrouwenspersoon voor u kan doen.

Straathoekwerk

Oldenzaal zet zich in voor jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar. Straathoekwerk is daarvan een belangrijk onderdeel, samen met het Jongerenwerk. Beide worden uitgevoerd door Impuls. De straathoekwerkers proberen overlast van ‘rondhangende’ jongeren in Oldenzaal tegen te gaan. De doelstelling van straathoekwerk is het ondersteunen, versterken en vergroten van de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van jongeren in hun eigen omgeving. Straathoekwerk benadert de jongeren pro-actief en is te vinden op alle plaatsen waar jongeren vaak komen: schoollocaties, straten, buurthuizen, winkelcentra, sportverenigingen, georganiseerde activiteiten etc.

Straathoekwerkers

De straathoekwerkers helpen jongeren op een positieve manier, zij interveniëren en ondersteunen jongeren. Zij versterken de onderlinge betrokkenheid tussen inwoners (jong en oud) en zetten in op het behouden en vergroten van de sociale verbanden. Een straathoekwerker werkt overdag maar ook ‘s avonds en in de weekend.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier