safety-emergency iconKlacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over de gemeente? U kunt die klacht online indienen. Lees eerst de informatie hieronder.

Beschrijving

Wordt u niet op een open, eerlijke of op correcte wijze behandeld door de gemeentelijke organisatie of door een ambtenaar of bestuurder? Zeg het gerust.
Wilt u een klacht indienen? Overweeg dan of uw klacht niet snel op te lossen is door een telefoontje  naar de gemeente. Bijvoorbeeld u heeft nog geen antwoord gehad op uw brief of e-mail. U kunt hiervoor het algemene nummer van de gemeente bellen (0541) 58 81 11. De medewerk(st)er die u aan de lijn krijgt verbindt u door met de betreffende medewerk(st)er of met zijn of haar teamleider of afdelingshoofd.

Er zijn echter meer zaken die klacht worden genoemd. Daarover vindt u elders informatie of daarvoor moet u zich tot een andere organisatie wenden, zoals klachten:

 1. Over de openbare ruimte bijvoorbeeld bestrating, openbaar groen, verlichting etc. Meer informatie hierover vindt u bij melding openbare ruimte.
 2. Over bedrijven en burgers bijvoorbeeld omdat die hinder/overlast veroorzaken, zich niet aan de regels etc. houden. Meer informatie vindt u bij melding openbare ruimte.
 3. Over van de gemeente gehuurde sportaccommodaties. Meer informatie vindt u bij melding openbare ruimte.
 4. Over aanbestedingen van de gemeente. Meer informatie vindt u op onze site bij inkoop en aanbesteding.
 5. Over algemene aangelegenheden bijvoorbeeld over beleid, openingstijden. Opmerkingen hierover kunt u indienen via ons contactformulier, per e-mail: info@oldenzaal.nl of schriftelijk aan Gemeente Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
 6. Over klachten die betrekking hebben op de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Hiervoor moet u zich wenden tot het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). U kiest dan voor het klachtenformulier.
 7. Over klachten die betrekking hebben op de regiotaxi. Die klachten kunt u melden bij de klachtenlijn 0900-292900 of via een klachtenformulier. Meer informatie over de klachtenprocedure, het klachtenformulier en het vervolg bij de geschillencommissie taxivervoer kunt u vinden via Regiotaxi Twente.

Voor informatie over de klachten die betrekking hebben op wijze waarop u bent behandeld door de gemeentelijke organisatie, een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Oldenzaal, kijkt u dan hierna verder bij aanpak en voorwaarden.

Klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dat kan op meerdere manieren:

 • Door middel van het digitaal klachtenformulier.
 • Dit klachtenformulier kunt u ook opvragen via het algemene telefoonnummer (0541) 58 81 11 of afhalen bij de receptie van het stadhuis;
 • Per brief aan Gemeente Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.

Als u geen gebruik maakt van het klachtenformulier hebben wij van u nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer;
 • Eventueel uw e-mailadres;
 • Een omschrijving van de klacht;
 • Wie heeft zich op die wijze gedragen;
 • Wanneer heeft het voorval plaatsgevonden;
 • Waar is het gebeurd;
 • Eventueel een nadere toelichting.

Wilt u de wettekst van hoofdstuk 9 over klachten van de Algemene wet bestuursrecht nalezen, kijk op www.overheid.nl.

U kunt hieronder uw klacht digitaal indienen voor klachten met betrekking tot de wijze waarop u behandeld bent door de gemeentelijke organisatie, ambtenaar of bestuurder van de gemeente Oldenzaal.
Klacht indienen met behulp van DigiD
Klacht indienen zonder DigiD

Voorwaarden

De gemeente is niet verplicht een klacht te behandelen onder andere in de volgende gevallen:

 1. over het voorval is al eerder een klacht ingediend en die klacht is volgens de regels behandeld;
 2. het voorval heeft langer dan een jaar geleden plaatsgevonden;
 3. U had bezwaar kunnen maken. Het maken van bezwaar kàn een effectiever rechtsbeschermingsmiddel zijn. Meer informatie vindt u bij bezwaar;
 4. U kunt beroep instellen of u had beroep kunnen instellen. Bij een beroepsmogelijkheid kunt u echter nog wel een klacht indienen over het niet tijdig nemen van een besluit;
 5. de zaak is aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen of is dat geweest;
 6. Uw belang dan wel het gewicht van de zaak is kennelijk onvoldoende.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een klachtenprocedure bij de gemeente. Evenmin aan een daaropvolgende procedure bij de hierna onder bijzonderheden vermelde twee ombudsmannen.

Bijzonderheden

Hoe verloopt een klachtenprocedure?
In het kort:

 • De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd.
 • Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Het kan ook zijn dat de klacht naar een andere instantie wordt doorgestuurd.
 • De klacht wordt behandeld door iemand die niet bij de aangelegenheid betrokken is geweest. In het geval van klachten over de gemeentelijke organisatie en ambtenaren probeert eerst het betrokken afdelingshoofd of met diens instemming de betrokken teamleider de klacht naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet dan wordt de behandeling van uw klacht overgedragen aan de directeur. U krijgt de gelegenheid de klacht toe te lichten. Degene waarover eventueel geklaagd wordt, kan ook zijn of haar visie geven. Klachten over het gemeentebestuur en afzonderlijke bestuurders worden door de burgemeester afgehandeld. Klachten tegen afzonderlijke raadsleden zijn niet mogelijk. De beslissingen van directeur en burgemeester ontvangt u schriftelijk.
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 • De klacht moet binnen zes weken na ontvangst zijn behandeld. Die termijn kan worden verlengd met vier weken of langer maar dan in overleg met de klager.
 • Bent u het niet eens met de behandeling van de klacht dan kunt u aan de Overijsselse Ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen. In het geval van een klacht over een bijzondere opsporingsambtenaar verzoekt u dit aan de Nationale Ombudsman.
  Let op: er moet dus altijd eerst een klacht worden ingediend bij de gemeente.
  Informatie vindt u bij: www.overijsselseombudsman.nl en/of www.nationaleombudsman.nl
  (Tip: er zijn niet alleen ombudsinstanties voor deze klachten maar ook voor andere aandachtsgebieden. Kijk voor meer informatie op www.vindeenombudsman.nl)

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met een van de klachtencoördinatoren via het algemene telefoonnummer (0541) 58 81 11 of per e-mail klachten@oldenzaal.nl.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier