Maatschappelijke vitaliteit

Onder maatschappelijke vitaliteit verstaan we de mate waarin je kunt deelnemen aan diverse sport-, beweeg-, kunst- en culturele activiteiten.

Als je mee doet aan sportieve en culturele activiteiten, werk je niet alleen aan je gezondheid, maar ervaar je ook de inspiratie, steun, warmte én gezelligheid van ontmoeten en meedoen. Sport en cultuur zorgen daarmee voor verbinding; van jong tot oud, ongeacht beperking, sociale status en afkomst. Dit stimuleert talent, weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Deelname aan sportieve en culturele activiteiten heeft bovendien een preventieve werking op het gebied van zorg en welzijn, met name bij kwetsbare groepen. Denk daarbij aan fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen van eenzaamheid en versterking van de sociale samenhang.

In Oldenzaal verbinden we sport en cultuur dan ook nadrukkelijk met het sociaal domein. Zo werken we aan een stad met vitale inwoners, met een mooi aanbod aan activiteiten en aan toekomstbestendige verenigingen. En dat is dus: samen werken aan maatschappelijke vitaliteit. 

Lees meer hierover in het coalitieprogramma 2018-2022.

Sport- en culturele organisaties

De vele verenigingen en organisaties in Oldenzaal vervullen een belangrijke maatschappelijke functie als het gaat om het letterlijk en figuurlijk 'in beweging brengen’ van inwoners. We begeleiden sport- en culturele verenigingen in hun ontwikkeling tot vitale, open en maatschappelijk georiënteerde organisaties.


Sport gaat niet alleen om het verbeteren van je eigen prestatie of het winnen, maar vooral ook om gezondheid, fitheid, beleving en gezelligheid. Het is een leuke vrijetijdsbesteding en draagt bij gezondheid, leefbaarheid, betrokkenheid en participatie/meedoen.

Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord

Het Oldenzaals Sport- en Beweegakkoord is een actieplan van allerlei betrokkenen. Acties die de aankomende jaren op het gebied van bewegen en Sport in Oldenzaal worden uitgevoerd. Deze zijn gekoppeld aan de vijf ambities zoals benoemd in het Nationale Sportakkoord:

  1. vaardig in bewegen
  2. vitale sport- en beweegaanbieders
  3. inclusief sporten
  4. positieve sportcultuur en
  5. duurzame sportaccommodaties.


Op deze website vindt u meer informatie over het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord.


Net als sport en bewegen is cultuur een belangrijk middel voor de maatschappelijke vitaliteit in Oldenzaal. Hoe meer je kunt deelnemen aan culturele activiteiten, hoe meer de leefbaarheid in de stad wordt vergroot. Ook hier geldt dat meedoen aan culturele activiteiten een preventieve werking geeft op zorg en welzijn. Enkele voorbeelden:


Bart van den Eijnde is Adviseur Maatschappelijke Vitaliteit voor Oldenzaal. Bart adviseert verenigingen, instellingen, scholen over onderwerpen als het betrekken van jongeren, de inzet van vrijwilligers, samenwerking tussen sport, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven en de invulling van de maatschappelijke functie. E-mail: vitaliteit@oldenzaal.nl, telefoonnummer 06 - 51 22 23 99. Voor cultuur doet Bart dit in nauwe afstemming met cultuurmakelaar Quinta Clason.