Milieuregels

Beschrijving

Ondernemers moeten zich houden aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. De meeste bedrijven vallen onder de meldingsplicht van dit besluit.  In een aantal gevallen is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Dit betreft met name de grote (meer milieubelastende) bedrijven

Wanneer heb ik een vergunning nodig of kan ik volstaan met een melding?

Voor veel bedrijfsactiviteiten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu is het voldoende om een melding te doen op grond van het Activiteitenbesluit. Voor meer complexe bedrijven is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningplichtige bedrijven zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. Op de website www.aimonline.nlexterne-link-icoon kunt u nagaan of u voor uw plannen een melding moet doen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als blijkt dat uw bedrijf meldingsplichtig is op grond van het Activiteitenbesluit, kunt u op deze site ook een melding indienen. Deze melding wordt dan automatisch ingediend bij het juiste bevoegde gezag.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig heeft, dan kunt u die aanvragen via het omgevingsloketexterne-link-icoon, eventueel samen met de aanvraag voor andere activiteiten.

Voor het maken van een situatieschets kunt u gebruik maken van de site: www.atlasvanoverijssel.nlexterne-link-icoon en deze kunt u dan bij de aanvraag voegen.

Kosten

Voor de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden geen leges in rekening gebracht. Indien naast de activiteit milieu ook andere activiteiten worden aangevraagd, bijvoorbeeld bouwen, dan worden voor die activiteiten wel leges in rekening gebracht.

Voor het indienen van een aanvraag moet u wel rekening houden met de kosten voor het opstellen van een goede plattegrondtekening. Verder moet u soms in verband met de aanvraag (gelet op de uit te voeren werkzaamheden en/of locatie) speciale onderzoeken laten uitvoeren zoals bijvoorbeeld een geluidsonderzoek of bodemonderzoek. Dergelijke onderzoeken, uit te voeren door adviesbureaus, zijn uiteraard niet gratis. U moet zelf opdracht te geven voor een dergelijk onderzoek.