Monumentenraad

De Monumentenraad is een door de gemeente ingesteld adviesorgaan. Primaire taak is het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van B&W met betrekking tot de toepassing van de Erfgoedwet en gemeentelijk monumentenbeleid. Voorts zijn twee leden van de raad afgevaardigd in de monumentencommissie. In de monumentencommissie worden bouwplannen inzake monumenten behandeld.
Daarnaast richt de Monumentenraad zich op behoud en uitbreiding van gemeentelijke monumenten en de positionering van de monumenten binnen de Oldenzaalse samenleving en daarbuiten.

Actuele zaken

De Monumentenraad heeft recentelijk geadviseerd over de Groote Markt en heeft nu het initiatief genomen om de herkenbaarheid van monumenten te vergroten door het aanbrengen van monumentenschildjes op de gevels. Andere zaken die spelen zijn onder andere de verduurzaming van monumenten, onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten en onderzoek naar de monumentale waarden van het Carmel en de Fraciscusschool.

Samenstelling

De Monumentenraad bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Het college benoemt de voorzitter en de leden. Een vertegenwoordiger van Het Oversticht is te allen tijde lid, voorts wordt een lid vanuit de participatiecommissie voorgedragen door het college. De Monumentenraad wordt door een ambtelijk secretaris ondersteund.

Huidige samenstelling:
Wim Reef  (Voorrzitter)
John Teunissen  (Secretaris)
Joop Schunselaar
Vincent Piscaer
Gerard Olde Wieverink
Tom Temmink

Vergaderingen

De Monumentenraad vergadert op basis van een vergaderrooster. Het rooster staat vermeld op deze pagina. De vergaderdata worden ook gepubliceerd via de KOM. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadhuis. Het is mogelijk om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen, tevens kunt u gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht dient u voor de vergadering aan te vragen bij de voorzitter.

Vergaderrooster 2018

De vergaderingen vinden plaats op onderstaande data om 16.00 uur in het stadhuis van Oldenzaal.
Dinsdag 20 februari
Dinsdag 17 april
Dinsdag 26 juni
Dinsdag 25 september
Dinsdag 27 november

Contactgegevens

Monumentenraad Oldenzaal
Postadres: Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen aan de Monumentenraad? Neem dan contact op met de secretaris van de Monumentenraad, dhr. John Teunissen: j.teunissen@oldenzaal.nl