Nieuw ontwerp wegenlegger openbare wegen

In deze wegenlegger staat welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde kom.

Inzagetermijn

De ontwerp-wegenlegger ligt ter inzage voor iedereen van 27 maart 2024 tot en met 7 mei 2024 op het gemeentehuis van de gemeente Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, Oldenzaal.

Eventuele zienswijzen tegen de ontwerp-wegenlegger dienen binnen 6 weken na publicatie schriftelijk bij ons college te worden ingediend. Vermeld daarbij:

  • Naam en adres van de indiener
  • Redenen van bezwaar tegen het besluit;
  • Datum van indiening van de zienswijze
  • Handtekening;
  • Indien van toepassing, een schriftelijke machtiging met handtekening.

Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze tegen de ontwerp-wegenlegger in te dienen. Deze zal worden opgenomen in een verslag en bij het ontwerp ter inzage worden gelegd.

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via e.achterkamp@oldenzaal.nl, of via telefoon (054) 58 81 11.