Participatiecommissie

Meedenken over belangrijke thema’s

De gemeente Oldenzaal wil haar inwoners op verschillende manieren meer verantwoordelijkheid geven en laten nemen voor de inrichting van zijn leven. Zij krijgen een grotere rol om mee te denken en te beslissen over belangrijke thema’s. Daartoe is burgerparticipatie belangrijk. Een onderdeel van burgerparticipatie zijn adviescommissies en platforms. Voor de onderwerpen werk, inkomen, zorg, jeugd, integratie, sport en cultuur, waar erg veel is veranderd en ook in de toekomst gaat veranderen, is de Participatiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie is een samenvoeging van de Adviescommissie Wmo, Adviescommissie Integratie en de Sociale Adviesraad.

Gevraagd en ongevraagd advies

Kerntaak van de Participatiecommissie is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W over alle zaken die betrekking hebben op de onderwerpen werk, inkomen, zorg, jeugd, integratie, sport en cultuur, met als doel het vergroten en versterken van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Oldenzaal. Belangrijk kenmerk van de adviezen is dat deze integraal en stelseloverstijgend zijn. U kunt de adviezen van de commissie inzien. 

Brede samenstelling

De Participatiecommissie is breed samengesteld en werkt niet op basis van vertegenwoordiging. Niet alle doelgroepen hoeven vertegenwoordigd te zijn, echter kennis over de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet is geborgd bij de samenstelling. Door haar samenstelling is de Participatiecommissie tevens in staat om het belang van thema’s als kunst, cultuur, sport en welzijn te onderkennen bij het participeren in de samenleving. De Participatiecommissie wil toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Oldenzaal, maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling op te treden als een klachtenbureau. Leden van de Participatiecommissie zijn in staat om vanuit hun achtergrond of ervaringen inhoudelijk te adviseren.

Vergaderingen

De Participatiecommissie vergadert regelmatig. De vergaderingen vinden plaats op het stadhuis. De Participatiecommissie wil toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Oldenzaal. Het is mogelijk om deze openbare vergaderingen als toehoorder bij te wonen.

Samenstelling Participatiecommissie

 • Berna Hurenkamp (voorzitter)
 • Engin Demir
 • Gerald Oude Alink
 • Jeroen Kip (vice-voorzitter)
 • Wieke Hooiveld
 • Nel Nienhuis
 • Sabine van Zwam 
 • Anita Laarveld
 • Karin Kremer
 • Christel Holsink
 • Manon van de Parren
 • Elles Kotte

Contactgegevens

Participatiecommissie Oldenzaal
Postadres: Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal
E-mail via de ambtelijk contactpersoon Hanneke Vrijburcht: h.vrijburcht@oldenzaal.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen aan de Participatiecommissie? Neem dan contact op met de secretaris van de Participatiecommissie, Hanneke Vrijburcht: h.vrijburcht@oldenzaal.nl.