Subsidie recreatie en toerisme

Wilt u een subsidieaanvraag voor toeristisch-recreatief idee of activiteit indienen dan kunt u gebruik maken van het 'aanvraagformulier incidentele subsidie'.

Beschrijving

Voor de economische ontwikkeling van de gemeente Oldenzaal is het van belang dat de toeristisch-recreatieve functie van Oldenzaal als verblijfsplaats en dagrecreatieve bestemming verder wordt ontwikkeld en onder de aandacht wordt gebracht . Dit doel is verwoord in het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente. Met het beschikbaar stellen van subsidiemogelijkheden wil de gemeente de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief product stimuleren.

Vanuit deze stimuleringsregeling worden alleen incidentele subsidies beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten en kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.  Een financiële bijdrage mag geen essentieel onderdeel uitmaken van de exploitatie van een activiteit. Het gaat met name om inzet op een toegevoegde waarde op het bestaande aanbod (vernieuwing) en de promotionele waarde van Oldenzaal.

Voorwaarden

Voor de economische ontwikkeling van de gemeente Oldenzaal is het van belang dat de toeristisch-recreatieve functie van Oldenzaal als verblijfsplaats en dagrecreatieve bestemming verder wordt ontwikkeld en onder de aandacht gebracht. Met het beschikbaar stellen van subsidiemogelijkheden wil de gemeente de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief product stimuleren. Vanuit deze stimuleringsregeling worden alleen eenmalige waarderingssubsidies beschikbaar gesteld.

Criteria stimulering recreatie/toerisme en stadspromotie

  • De activiteit en/of product ligt op het gebied van recreatie en toerisme en vindt plaats in de gemeente Oldenzaal en/of heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente.
  • De activiteit en/of het product is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
  • De activiteit en/of het product heeft een toegevoegde waarde op het bestaande aanbod van Oldenzaal en omgeving (vernieuwend en origineel).
  • Er wordt ruime bekendheid gegeven aan de activiteit en/of het product wordt voldoende onder de aandacht gebracht minimaal binnen de regio Twente en/of Duits grensgebied (regionale uitstraling en promotionele waarde).
  • De activiteit en/of product mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie.
  • Afhankelijk van de aard van de activiteit en/of het product dient zicht te zijn op continuïteit na afloop van het project. (Pré).
  • Bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteit en/of het product zijn meerdere partijen betrokken, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor uitvoering en (mede)financiering (bevordert samenwerking). (Pré).

De criteria 1 tot en met 5 dienen bij elke aanvraag van toepassing te zijn. De andere criteria worden als pré meegenomen.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2024 is door het college vastgesteld op € 13.172.

Aanvragen

Wilt u een subsidieaanvraag indienen dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier incidentele subsidie. U kunt via de website een subsidieaanvraag indienenexterne-link-icoon