Subsidie aanvragen

Subsidie wordt door de gemeente Oldenzaal gebruikt voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het is de verbinding tussen doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten die wij hebben geformuleerd en activiteiten en gerealiseerde maatschappelijke effecten door maatschappelijke instellingen. De visie op subsidie en de kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Kadernota subsidieproces 2017.

Subsidievormen

In onze Kadernota subsidieproces 2017 en de Algemene subsidieverordening kennen wij twee soorten subsidies, een incidentele en een structurele subsidie:

 • Incidentele subsidie
  Deze subsidie wordt veelal verleend voor projecten of activiteiten die niet behoren tot reguliere bezigheden van de aanvrager en op basis van een subsidieregeling en het hiervoor vastgestelde subsidieplafond.
   
 • Structurele subsidie
  Deze subsidie wordt structureel verleend voor een activiteit die doorloopt in een vergelijke vorm en omvang. Voorts wordt deze subsidie per subsidiejaar verleend op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentebegroting, zijn er middelen beschikbaar voor structurele en incidentele subsidieverleningen. Wilt u een incidentele subsidieverlening aanvragen? Dan kunt u tot uiterlijk 8 weken vóór aanvang van het project of de activiteit een aanvraag indienen. Wilt u een structurele subsidieverlening aanvragen? Dan kunt u tot uiterlijk 1 oktober, in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag indienen.

U kunt online een aanvraag indienen voor zowel een incidentele als structurele subsidieverlening. Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen.

Particulieren kunnen aanvragen met DigiD; bedrijven kunnen eHerkenning gebruiken.

Subsidieaanvraag met DigiD

Subsidieaanvraag met eHerkenning

Lukt de online aanvraag niet? Dan kunt u het Aanvraagformulier subsidieverlening ook downloaden.

Hoe kunt u een subsidievaststelling aanvragen?

Om de verleende subsidie definitief vast te laten stellen, dient u een vaststellingsaanvraag in. Het is echter mogelijk dat de subsidie direct is vastgesteld. Dit kunt u lezen in de verleningsbeschikking. Wilt u een subsidievaststelling aanvragen voor een incidentele verlening? Dan dient u deze aanvraag binnen 13 weken na afronding van het project of activiteit in, tenzij de verleningsbeschikking anders vermeldt.Wilt u een subsidievaststelling aanvragen voor een structurele verlening? Dan dient u deze aanvraag in vóór 1 juli van het jaar, volgend op het jaar waar de subsidie betrekking op heeft, tenzij de verleningsbeschikking anders vermeldt.

U kunt online een aanvraag indienen voor definitieve vaststelling van de subsidie. Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen. Als u de subsidievaststelling niet tijdig aanvraagt, gaat het college zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Particulieren kunnen vaststelling aanvragen met DigiD; bedrijven kunnen eHerkenning gebruiken.

Subsidievaststelling met DigiD

Subsidievaststelling met eHerkenning 

Lukt de online aanvraag niet, dan kunt u het Aanvraagformulier subsidievaststelling ook downloaden

Bijlage

Aan de aanvraagformulieren is een bijlage toegevoegd. In deze bijlage zijn een aantal belangrijke punten nader toegelicht, zoals de maatschappelijke effecten, het activiteitenplan, de begroting, de accountantsverklaring, enzovoort. Lees de bijlage goed alvorens u het aanvraagformulier invult en met de gevraagde documenten indient.

Ontvangt u het formulier liever per post of mail? Dan kunt het formulier aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via subsidies@oldenzaal.nl.

Maatschappelijke effecten

De maatschappelijke effecten zijn factoren die op ons werkterrein liggen en waar wij invloed op uit kunnen oefenen. De maatschappelijke effecten waaraan wij uw aanvraag toetsen, zijn:

 • zelfredzaamheid;
 • verbondenheid;
 • veiligheid;
 • gezondheid.

In de bijlagen van de aanvraagformulieren vindt u een uitgebreide toelichting van de vier maatschappelijke effecten.

Algemene subsidieverordening en -regelingen

Verlening en vaststelling van subsidies geschiedt met toepassing van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijke bepalingen als vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Oldenzaal (Asv). De Asv bevat algemene regels over subsidiering, met name over het proces van subsidieverlening en -vaststelling. De verordening zegt dus niets over de hoogte van het subsidiebedrag voor een specifieke organisatie/instelling of groep organisaties/instellingen. Voor een aantal beleidsterreinen zijn dan ook subsidieregelingen en -plafonds vastgesteld. De regelingen zijn een aanvulling op en/of verbijzondering van de Asv.

U vindt alle regelgeving, subsidieplafonds en de kadernota op onze website.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie of een subsidievaststelling? Neem dan contact op met ons op via subsidies@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.