Subsidie aanvragen

Subsidie wordt door de gemeente Oldenzaal gebruikt voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het is de verbinding tussen doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten die wij hebben geformuleerd en activiteiten en gerealiseerde maatschappelijke effecten door maatschappelijke instellingen. De visie op subsidie en de kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Kadernota subsidieproces 2017.

Algemene subsidieverordening

Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn algemene regels opgenomen over subsidiëring die ook voor ons als gemeentelijke overheid gelden. De hoofdregel van de subsidietitel in de Awb is dat subsidies gebaseerd moeten zijn op een wettelijk voorschrift. Voor de gemeente Oldenzaal is dit wettelijk voorschrift de Algemene subsidieverordening (Asv) Oldenzaal. Deze verordening is een procesverordening en bevat allerlei algemene bepalingen over bijvoorbeeld het indienen van een subsidieaanvraag, weigeringgronden en de wijze van betaling en verantwoording voor toegekende subsidies.

 

Hoe kunt u subsidie aanvragen

Onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting, zijn middelen beschikbaar voor structurele en incidentele subsidies. Een incidentele subsidie kunt u aanvragen tot 8 weken voor aanvang van het project of de activiteit. Een structurele subsidie kunt u aanvragen tot uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Gebruik voor het aanvragen van een subsidie een van de onderstaande aanvraagformulieren. Alleen aanvragen die compleet en tijdig worden ingediend worden in behandeling genomen.

Aanvraagformulieren

structurele subsidie

evenementensubsidie

incidentele subsidie

jeugdsportsubsidie

jubileumsubsidie

Een subsidie wordt op aanvraag definitief vastgesteld. De aanvraagformulieren vindt u hieronder

vaststelling structurele subside

vaststelling incidentele subsidie 

Ontvangt u het formulier liever per post of per mail?
Dan kunt u het formulier aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via subsidies@oldenzaal.nl.

Subsidievormen

In onze Kadernota subsidies en de Algemene subsidieverordening kennen wij twee soorten subsidies, een incidentele en een structurele subsidie:

  • Incidentele subsidie wordt verleend voor incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Incidentele subsidies worden veelal verleend op basis van een subsidieregeling en het hiervoor vastgestelde subsidieplafond.
     
  • Structurele subsidie is een subsidie voor structurele activiteiten die doorlopen in een vergelijkbare vorm en omvang. De subsidie wordt per subsidiejaar verleend op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting.

Hoogte van het subsidiebedrag

De Algemene subsidieverordening bevat algemene regels over subsidiering. Met name over het proces van subsidieverlening. De verordening zegt dus niets over de hoogte van het subsidiebedrag voor een specifieke instelling of groep instellingen.

Voor een aantal beleidsterreinen zijn subsidieregelingen en subsidieplafonds vastgesteld. De subsidieregelingen zijn een aanvulling op en/of verbijzondering van de Asv.

Regelgeving

U vindt alle regelgeving, subsidieplafonds en de kadernota op onze website.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11