Vrijwilligersverzekering

Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst. Een goede verzekering voor vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico's verbonden aan hun vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en (op onderdelen van de basispolis) ook mantelzorgers in de gemeente Oldenzaal zijn vanaf dat moment automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Voor de gemeente is dit één van de manieren om het vrijwilligerswerk in de gemeente ondersteunen.

Een aanvraag voor een schadetraject verloopt als volgt:

Stap 1   De vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie kan het schadeformulier digitaal invullen en versturen naar de gemeente.
Stap 2 De gemeente ontvangt het ingevulde schadeformulier en checkt of de vrijwilliger/organisatie met haar claim past binnen de verzekering. Zo ja, dan stuurt de gemeente de gegevens digitaal naar Centraal Beheer Achmea.
Stap 3 Centraal Beheer Achmea wikkelt de schade rechtstreeks af met de vrijwilliger-/organisatie.
Stap 4 De gemeente wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de schade.

Hebt u schade geleden? Download dan hier het schadeformulier.
U kunt het formulier na het invullen mailen aan info@oldenzaal.nl.

De vrijwilligersverzekering kost u als vrijwilliger niets. Ook voor de vrijwilligersorganisaties zijn hieraan geen kosten verbonden. De vrijwilligersverzekering wordt betaald door de gemeente.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor de vrijwilligersverzekering in aanmerking te komen?
Download hier een overzicht van de voorwaarden.

 

 

Hier leest u een overzicht van veel gestelde vragen.

 1. Welke vrijwilligers zijn verzekerd?
 2. Als een vrijwilliger een vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden, is hij/zij dan uitgesloten van de verzekering?
 3. Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?
 4. Klopt het dat er voor de mantelzorgers een verzekering is geregeld?
 5. Is er sprake van een leeftijdsgrens?
 6. Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?
 7. Dienen organisaties zich aan te melden voor de verzekering?
 8. Een vrijwilliger uit een "verzekerde" gemeente gaat vrijwilligerswerk doen in een "onverzekerde gemeente". Valt dit ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?
 9. In hoeverre kan een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, de aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?
 10. De VNG Vrijwilligerspolis heeft een zogenaamde `secundaire´ dekking (behalve de Ongevallenverzekering). Wat houdt dit in voor de afhandeling van de schade?
 11. Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?
 12. Wij zijn een vereniging met 100 leden. Vallen deze leden ook onder de VNG Vrijwilligerspolis?

Welke vrijwilligers zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Als een vrijwilliger een vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden, is hij/zij dan uitgesloten van de verzekering?

Nee, er mag een vergoeding worden gegeven, zolang deze binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Klopt het dat er voor de mantelzorgers een verzekering is geregeld?

Ja, dat klopt. Vanuit diverse gemeenten kwamen vragen over de verzekering voor mantelzorgers. Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen hebben daarop besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de BasisPolis en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Is er sprake van een leeftijdsgrens?

Nee, er is geen leeftijdsgrens.

Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?

Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, zijn verzekerd.

Dienen organisaties zich aan te melden voor de verzekering?

Nee, dat is niet nodig. De VNG Vrijwilligerspolis kent geen registratie.

Een vrijwilliger uit een "verzekerde" gemeente gaat vrijwilligerswerk doen in een "onverzekerde gemeente". Valt dit ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan verrichten in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook de VNG Vrijwilligerspolis heeft afgesloten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk'gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente is dus altijd verzekerd!

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Oldenzaal, verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, gaat vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente Dinkelland. Als de gemeente Dinkelland of de organisatie in Dinkelland verzekerd is voor vrijwilligers, is de heer Jansen verzekerd in Dinkelland of via de organisatie. Zijn Dinkelland en de organisatie nu niet verzekerd, dan is de heer Jansen verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering van Oldenzaal.

In hoeverre kan een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, de aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan'.

De VNG Vrijwilligerspolis heeft een zogenaamde `secundaire´ dekking (behalve de Ongevallenverzekering). Wat houdt dit in voor de afhandeling van de schade?

De afhandeling van de schade is vereenvoudigd. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim ‘gewoon' in behandeling.

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Nee. Als VvE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurder van de VvE heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard (bijvoorbeeld inwoner van het complex).

Wij zijn een vereniging met 100 leden. Vallen deze leden ook onder de VNG Vrijwilligerspolis?

Leden zijn niet per definitie ook vrijwilligers. Een lid kan uiteraard naast het lidmaatschap ook vrijwilligerswerk verrichten waardoor dit lid wel onder de polis valt (bijvoorbeeld scheidsrechter bij de jeugd).

Vragen over dit onderwerp?
Bel dan met de gemeente Oldenzaal.

telefoonnummer
(0541) 58 81 11