Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente, waarvan elke inwoner vanaf 18 jaar lid kan worden. Wie er in de raad komt wordt elke vier jaar bepaald middels de gemeenteraadsverkiezingen, deze waren voor het laatst in 2022 en zullen opnieuw plaatsvinden in 2026.

Het aantal raadsleden dat de raad telt hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. Oldenzaal heeft ongeveer 32.000 inwoners en telt daarmee 23 raadsleden. Deze raadsleden stellen op hoofdlijnen het beleid van Oldenzaal vast, daarnaast controleren zij of het college van burgemeester en wethouders (B&W) dit opgestelde beleid ook goed uitvoert.

De gemeenteraad heeft dus drie hoofdtaken:

  1. Kaders stellen. De gemeenteraad stelt vooraf de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente vast. Deze ‘kaders’ kunnen raadsleden zelf inbrengen, maar kunnen ook worden ingebracht door het college van B&W. De raad kan bepaald beleid dus ook controleren, omdat ze er vooraf zelf doelstellingen (en kaders) aan heeft gekoppeld.
  2. Volksvertegenwoordiging. De drieëntwintig gemeenteraadsleden, zijn volksvertegenwoordigers. Ze worden tijdens gemeenteraadsverkiezingen gekozen door de inwoners van Oldenzaal. Zoals al eerder vermeld stellen deze raadsleden de hoofdlijnen van het beleid vast, maar zijn zij niet verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Mede daarom hebben zij vaak ook nog andere functies naast hun raadswerk. Ook hebben ze hierdoor tijd om het contact aan te gaan met inwoners én maatschappelijke organisaties in Oldenzaal. Dit is nodig, om hun rol als volksvertegenwoordigers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
  3. Controleren. Naast het stellen van kaders en het uitvoeren van volksvertegenwoordiging, controleert de raad ook of het college van B&W het opgestelde beleid uitvoert zoals door de raad is vastgesteld. Verloopt alles volgens afspraak? En worden dagelijkse bestuurszaken goed vervuld? De gemeenteraad kan het college ook corrigeren, als deze zich bijvoorbeeld niet aan bepaalde regels houdt.