Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren. Op deze pagina leest u meer informatie over de Wkb.

Kwaliteitsborger

Voor de meldingsplichtige technische bouwactiviteiten (bouwwerken in gevolgklasse 1), is een kwaliteitsborger verplicht. De kwaliteitsborger ziet erop toe dat een bouwwerk bij gereedmelding aan de regels voldoet. Hij toetst de bouwtechnische aspecten tijdens de bouw. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl) en in het Omgevingsplan.

Gevolgklassen

Vanaf 1 januari 2024 zijn bouwwerken ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse is. Er zijn 3 gevolgklassen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen. Later zal de Wkb ook in werking treden voor gevolgklasse 2 en 3. Gevolgklasse 2 en 3 zijn risicovolle bouwwerken, zoals een appartementencomplex of scholen. Als u wilt weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt, kunt u de vergunningencheck van het Omgevingsloket doorlopen.

Bouwwerken in Gevolgklasse I

U controleert of u een omgevingsvergunning (omgevingsplanactiviteit) nodig hebt. De omgevingsvergunning gaat over of het bouwwerk past in de omgeving. De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. Bijvoorbeeld of uw plan voldoet aan de welstandseisen. Binnen 8 weken beslist de gemeente of uw aanvraag is geaccepteerd of afgewezen. Overigens adviseren wij u altijd voorafgaand aan de aanvraag eerst een vooroverlegplan bij ons in te dienen. Naast de aanvraag moet u ook nog een bouwmelding en een gereedmelding indienen. De meldingsplicht gaat over de bouwtechnische voorschriften. Hieronder vindt u een stappenplan voor als uw bouwwerk in gevolgklasse I valt.

Stap 1: huur een kwaliteitsborger in

U moet zelf een kwaliteitsborger inhuren. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouwexterne-link-icoon vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 2: dien een bouwmelding in

U mag pas beginnen met bouwen, nadat u een complete bouwmelding heeft ingediend. Deze melding doet u minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen met bouwen. De melding dient u via het Omgevingsloket in. U geeft ook aan ons door wie uw kwaliteitsborger is. U vindt in artikel 2.18 van het Bbl wat u bij de bouwmelding moet aanleveren.
Als uw melding niet compleet is, dan moet u een nieuwe melding indienen. U mag dan nog niet beginnen met bouwen.

Stap 3: doorgeven start bouw

Uiterlijk 2 dagen voordat de bouw start, geeft u dit door via het Omgevingsloket.

Stap 4: afgeven verklaring van de kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert of u voldoet aan de bouwtechnische regels. Wel blijft de gemeente het bevoegd gezag. De kwaliteitsborger kan niet handhaven. Als uw bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regels, dan krijgt u van de kwaliteitsborger een verklaring.

Stap 5: doorgeven einde bouw

U geeft 1 dag na het stoppen met de bouw in het Omgevingsloket door dat het bouwen afgerond is.

Stap 6: dien de gereedmelding in

U moet eerst een complete gereedmelding bij ons indienen voordat u het bouwwerk mag gebruiken. Deze gereedmelding dient u minimaal 2 weken, voordat u het bouwwerk wilt gaan gebruiken, in. De gereedmelding dient u in via het Omgevingsloket. U vindt in artikel 2.21 van het Bbl wat u allemaal bij de gereedmelding moet aanleveren.

Bijzondere lokale omstandigheden

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kan de gemeente bijzondere lokale omstandigheden vaststellen. Het gaat daarbij alleen om risico’s die te maken hebben met hoofdstuk 4 en 5 van het Bbl. Uw kwaliteitsborger controleert of er bijzondere lokale omstandigheden zijn waar hij rekening mee moet houden.